text
Головбух: Бюджет

Зміни в порядку складання фінансової та бюджетної звітності

 • 5 березня 2015
 • 193

Мінфін врахував новації бюджетного законодавства і, відповідно, змінив порядок складання фінансової і бюджетної звітності. З’ясуємо, що змінилось у порядку складання та які форми звітності оновлено.

Із 03.04.2015 зазнав змін Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок  44).

Зокрема, оновлено такі форми звітності:

 • Баланс (форма № 1, додаток 1 до Порядку № 44; далі — Баланс);
 • звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м, додаток 2 до Порядку 44; далі — Звіт № 9д/м);
 • звіт про рух грошових коштів (додаток 3 до Порядку  44);
 • звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м, додаток 6 до Порядку  44; далі — Звіт № 4-2д/м);
 • звіт про рух необоротних активів (форма № 5, додаток 15 до Порядку  44).

Водночас змінилися підходи до перевірки та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36 до Порядку 44).

Поява цих змін обумовлена потребою привести окремі положення Порядку № 44 у відповідність до Бюджетного кодексу України (БК), національних стандартів та Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611 (далі — План рахунків).

Приведення Порядку № 44 у відповідність до БК

Нагадаємо, що пунктом 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VIII розширено перелік власних надходжень бюджетних установ, другу групу яких доповнено 4-ю підгрупою.

Тепер до інших джерел власних надходжень бюджетних установ належать надходження від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки (далі — кошти кінематографії).

Також державні і комунальні вищі навчальні заклади (ВНЗ), наукові установи та заклади культури у порядку, встановленому Урядом (у разі коли вони за законом мають відповідне право) тепер можуть розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні надходження (далі — кошти в банках).

Тож провівши такі операції, бюджетна установа має відобразити інформацію про них у фінансовій та бюджетній звітності. Для цього окремі форми звітності доповнено новими рядками або ж змінено вимоги стосовно заповнення наявних рядків.

Кошти кінематографії

Наразі доповнено пункт 3.1 Порядку  44, щоб бюджетні установи мали змогу відображати у фінансовій звітності інформацію про кошти кінематографії . Тому змінився порядок заповнення у Балансі таких рядків:

 • 262 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу;
 • 302 «Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень» розділу ІІІ «Витрати» Активу;
 • 462 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень» розділу ІІІ «Доходи» Пасиву.

Окрім цього, з’явилися нові рядки у:

Звіті № 9д/м — рядок 124 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки» у частині звіту «Спеціальний фонд»;

Звіті про рух грошових коштів — рядок 224 «у тому числі кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки».

Інформацію про кошти кінематографії бюджетна установа має відобразити у Звіті № 4-2д/м.

Пунктом 3.2 розділу ІІІ Порядку  44 передбачено відображення у рядку 124 Звіту № 9д/м інформації про списані підсумковими оборотами надходження за коштами кінематографії, а пунктом 3.3 розділу ІІІ Порядку  44 — у рядку 224 Звіту про рух грошових коштів інформації про рух на спеціальних реєстраційних рахунках коштів кінематографії.

Кошти у банках

Інформації про кошти в банках відображається у рядках, призначених для інформації про кошти на спеціальних реєстраційних рахунках. Зокрема, у:

 • звіті про рух грошових коштів;
 • звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м, додаток 5 до Порядку  44; далі — Звіт № 4-1д/м);
 • Звіті № 4-2д/м;
 • звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м, додаток 7 до Порядку  44; далі — Звіт № 4-3д/м);
 • звіті про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д, додаток 8 до Порядку  44; далі — Звіт № 4-4д).

Водночас у бюджетній звітності інформаціє про кошти в банках відображають у:

 • графах «Залишок на початок звітного року» Звіту № 4-1д/м, Звіту № 4-2д/м, Звіту № 4-4д;
 • графах «Надійшло коштів за звітний період (рік)» Звіту № 4-1д/м, Звіту № 4-2д/м;
 • графах «Касові за звітний період (рік), усього» Звіту № 4-1д/м та «Касові за звітний період (рік)» Звіту № 4-2д/м, Звіту № 4-3д/м, Звіту № 4-4д;
 • рядках 010 «Надходження коштів — усього» і 060 «Фінансування» Звіту № 4-1д/м, Звіту № 4-2д/м, Звіту № 4-4д.

Приведення Порядку  44 у відповідність до Плану рахунків

Наразі форми фінансової звітності узгоджені з вимогами оновленого Плану рахунків. Для цього її доповнено новими рядками або змінено назви окремих рядків:

 • 111 «Накопичена амортизація», 140 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» розділу I; 205 «Витрати майбутніх періодів» розділу ІІ Активу балансу;
 • 370 «Капітал у дооцінках» розділу I, 445 «Доходи майбутніх періодів» розділу ІІ «Зобов’язання» Пасиву Балансу;
 • 050 «Капітал у дооцінках», 700 «Капітал у дооцінках» Звіту № 9д/м;
 • 400 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи», 410 «Капітальні інвестиції в основні засоби», 420 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 430 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи», 720 «Незавершені капітальні інвестиції в не­оборотні активи», 850 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» Звіту про рух необоротних активів.

Тепер назви перелічених рядків фінансової звітності відповідають назвам рахунків і субрахунків Плану рахунків.

Нагадаємо, що розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких з початку нового бюджетного періоду була змінена, повинні скласти та подати фінансову та бюджетну звітність за попередньою підпорядкованістю, як такі, що припинили діяльність, в обсязі річної звітності (п. 1.6 Порядку  44).

Приведення Порядку  44 у відповідність до національних стандартів

У Порядку № 44 внесено зміни, обумовлені нововведеннями в методології бухгалтерського обліку основних засобів, запровадженими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Тепер вартість капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося (далі — незавершені капітальні інвестиції) відображають у рядках:

 • 140 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» розділу I «Необоротні активи» Активу Балансу;
 • 400 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» Звіту про рух необоротних активів.

У бухгалтерському обліку таку вартість обліковують за рахунком 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи».

Вартість незавершених капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку установи обліковують на субрахунках 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби», 142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи», вказують відповідно у рядках 410, 420, 430 Звіту про рух необоротних активів.

Вартість незавершених капітальних інвестицій відображають у рядках:

720 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» Звіту про рух необоротних активів — в частині їх збільшення;

850 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» — в частині зменшення у зв’язку з прийняттям в експлуатацію об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів.

Пунктом 3.1 Порядку  44 передбачено, що сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів (з урахуванням суми віднесених витрат на амортизацію), у незавершені капітальні інвестиції відображається у рядку 330 «Фонд у необоротних активах» розділу I «Власний капітал» Пасиву Балансу.

Результат дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни вартості фінансових активів, що склався на кінець звітного періоду, наводять у рядку 370 «Капітал у дооцінках» розділу I «Власний капітал» Пасиву Балансу.

Тепер до рядка 170 «Інші запаси» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу, призначеного для відображення вартості запасів, що не врахована у рядках 150 «Матеріали і продукти харчування» та 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», включають вартість:

 • запасів для розподілу, передачі, продажу, які обліковують на субрахунку 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу»;
 • активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси, які обліковують на субрахунку 262 «Державні матеріальні резерви та запаси».

У рядку 205 «Витрати майбутніх періодів» розділу ІІ «Оборотні активи» Активу Балансу відображають витрати, здійснені у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. А в рядку 445 «Доходи майбутніх періодів» розділу ІІ «Зобов’язання» Пасиву Балансу — доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

У рядку 205 розділу «Необоротні активи» Активу Балансу відображають понесені витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо). Нагадаємо, що у бухобліку такі витрати акумулюються за субрахунком 851 «Витрати майбутніх періодів».

У рядку 445 розділу ІІІ «Зобов’язання» Пасиву Балансу слід вказати доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентну плату за користування засобами зв’язку тощо (у бухобліку їх обліковують за субрахунком 716 «Доходи майбутніх періодів»).

Окрім цього, розділ ІІІ «Витрати» Активу Балансу доповнено рядком 305 «Інші витрати», у якому відображають витрати, не наведені у рядках 290 «Видатки та надання кредитів загального фонду», 300 «Видатки та надання кредитів спеціального фонду». Відповідно, у розділі ІІІ «Доходи» Пасиву Балансу з’явився рядок 465 «Інші доходи» для відображення доходів, не наведених у рядках 450 «Доходи загального фонду», 460 «Доходи спеціального фонду».

Тож з урахуванням нових рядків сума Активу Балансу включатиме також суму показників, зазначених у рядках 205 і 305, а сума Пасиву Балансу — суму показників, зазначених у рядках 445 і 465.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль