Інвентаризація основних засобів в бюджетній установі: як провести у 2016 році

2282
Для того аби в бухобліку та фінансовій звітності установи була відображена достовірна інформація, зокрема, про її основні засоби, проводять інвентаризацію основних засобів. Результати інвентаризації мають підтвердити не лише наявність, стан й оцінку основних засобів як об’єктів обліку, а й те, що на річну дату балансу ОЗ відповідають критеріям визнання активом, а їх оцінка — справедливій вартості. Про інвентаризацію основних засобів і поговоримо.

У 2016 році, як і в минулих роках, бюджетна установа не зможе обійтися без проведення інвентаризації основних засобів. Тобто тих матеріальних активів, які вона планує використовувати більше одного року і утримує:

 • аби використати у виробництві чи діяльності;
 • під час постачання товарів, виконання робіт і надання послуг для того, аби з їх допомогою реалізувати певні завдання чи задовольнити власні потреби;
 • аби здавати їх в оренду іншим особам.

Національні стандарти бухгалтерського обліку поділяють основні засоби на дві групи. До першої з них відносять власне основні засоби, а вони, як ми знаємо, бувають різними — від великих і вартісних (як-то земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби) до начебто не дуже значних, але вкрай потрібних для діяльності установи (це, скажімо, інструменти, прилади, інвентар, тварини та багаторічні насадження, інші основні засоби).

До другої групи віднесли інші необоротні матеріальні активи: музейні та бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), білизна та постільні речі, одяг та взуття, природні ресурси, інвентарна тара, необоротні матеріальні активи спеціального призначення; інші необоротні матеріальні активи.

(!) Варто нагадати про зміни в обліку основних засобів, які втілив в життя Мінфін своїм наказом від 28.03.2016 № 394. Тепер до МНМА бюджетні установи відносять предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік.

Невже всі з тих основних засобів, які на своєму балансі має установа, потрібно перевірити під час інвентаризації основних засобів нематеріальних активів перед складанням річної звітності? Ні, не всі.

Які саме з перелічених об’єктів ОЗ у звітному році будуть об’єктами інвентаризації та у яких обсягах їх інвентаризуватимуть, визначає у своєму розпорядчому документі керівник установи. Не варто забувати про обов’язкову видачу розпорядчого документа у разі проведення інвентаризації. Скажімо, тоді, коли в установі відбувається зміна матеріально відповідальної особи (за якої законодавство обов’язково зобов’язує проводити інвентаризацію), керівник цієї установи видає наказ про інвентаризацію основних засобів, і відповідно, організація проведення інвентаризації основних засобів і відповідальність за таку інвентаризацію покладається на нього.

Зразок наказу про інвентаризацію основних засобів

__________________________________________________________________________

Фінансове управління Зразкової райдержадміністрації

НАКАЗ

27.06.2016           м. Прилуки

Про проведення інвентаризації основних

засобів, товарно-матеріальних цінностей

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність  в Україні» та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879

НАКАЗУЮ:

1. У зв’язку зі звільненням водія легкового автомобіля за скороченням штату — п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України — з метою збільшення достовірності даних бухгалтерського обліку комісії провести інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей станом на 27.06.2016, які перебувають на матеріальній  відповідальності водія Іваненко В. В.

2. Створити комісію з проведення інвентаризації у складі:

Кириленка  І. А., начальника відділу доходів  — голова комісії;

Чистої О. А., начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера — член комісії;

Москаленко Ю. С, спеціаліста I категорії бюджетного відділу — член комісії.

3. Голові комісії надати протокол інвентарізаційної комісії на затвердження  27 червня 2016 року.

4. Інвентаризацію провести  29 червня 2016 р.

Начальник фінансового  управління  Кравченко А. С. Кравченко

_______________________________________________________________________

Водночас зауважимо: діяти на свій розсуд під час проведення інвентаризації основних засобів в установі не можна. Адже у цій справі слід керуватися Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення про інвентаризацію), у т. ч. з урахуванням тих його норм, що установлюють, як проводиться саме інвентаризація основних засобів.

Строки проведення інвентаризації основних засобів, що передує складанню річної фінансової звітності, установлює пункт 10 Положення про інвентаризацію.

Тож визначивши об’єкти інвентаризації, в установі розпочинають підготовку до її проведення.

Інвентаризація ОЗ: проводимо підготовчу роботу

Порядок проведення інвентаризації основних засобів передбачає підготовчий етап, що має передувати перевірці фактичної наявності ОЗ.

Розпочинається він безпосередньо матеріально відповідальними особами, які подають до бухгалтерської служби всі документи щодо руху ОЗ, а також звіти (реєстри документів) про їх рух.

А працівники бухгалтерської служби мають ці документи опрацювати. А саме:

 • завершити обробку всіх документів щодо руху ОЗ, наданих разом зі звітами (реєстрами документів) про їх рух;
 • визначити залишки ОЗ на дату інвентаризації, у т. ч. на підставі завізованих головою інвентаризаційної комісії прибуткових та видаткових документів;
 • перевірити наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації на ОЗ;
 • перевірити наявність документів на ОЗ, що отримані або передані шляхом внутрівідомчої передачі, а також здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, у тимчасове користування;
 • у разі виявлення розбіжностей і неточностей у технічній документації або бухгалтерському обліку внести відповідні виправлення й уточнення.
Оскільки інформацію про ОЗ можна почерпнути з регістрів аналітичного обліку основних засобів, слід перевірити як їх наявність, так і правильність оформлення. 


(!) Нагадаємо: форми з обліку та списання ОЗ, що є в установі, мають відповідати типовим формам, а їх заповнення — Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів (наказ Держказначейства, Держкомстату від 02.12.1997 № 125/70). 


(!) Власне інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів розпочинається лише після того, як матеріально відповідальні особи в інвентаризаційному описі дали розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на ОЗ здані в бухгалтерську службу, що всі ОЗ, що надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Перевірка фактичної наявності ОЗ

Порядок інвентаризації основних засобів передбачає перевірку їх фактичної наявності. Для цього слід:

 • основні засоби оглянути і провести оцінку їх придатності до експлуатації (умови експлуатації, технічний стан);
 • перевірити, чи вказані на ОЗ інвентарні (номенклатурні) номери та чи правильно вони присвоєні;
 • провести оцінку реальної вартості ОЗ, їх корисності та відповідності критеріям визнання;
 • перевірити, чи відповідають заводські номери кузова, двигуна, шасі, комп’ютера тощо тим, що вказані в технічній документації та первинних документах;
 • перевірити наявність документів, що підтверджують право власності установи на такі об’єкти ОЗ як, зокрема, земельні ділянки, будівлі, водойми.

У разі виявлення придатних для використання об’єктів ОЗ, залишкова вартість яких дорівнює нулю, інвентаризаційна комісія передає відповідні матеріали керівнику установи (п. 1.4 Положення про інвентаризацію).

Зазначимо, що комісія:

 • може сама розрахувати ліквідаційну вартість зазначених основних засобів (якщо їй надані відповідні повноваження);
 • надати ці розрахунки на затвердження керівнику установи.

Однак для аналізу результатів інвентаризації ОЗ на предмет їх відповідності критеріям визнання, визначення реальної оцінки ОЗ, їх втрати чи відновлення корисності краще скористатися послугами уповноваженої комісії, утвореної в установі, або призначених відповідальних осіб. Таку можливість надає установі абзац 4 пункту 20 розділу ІІ Положення про інвентаризацію.

Якщо інвентаризація основних засобів нематеріальних активів підтвердила, що виконані роботи капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткової ліквідації будівель і споруд (знесення окремих конструктивних елементів) не відображені в обліку установи, слід:

 • визначити суму збільшення або зменшення балансової вартості об’єкта;
 • в описі відобразити дані про проведені зміни.

Документальне оформлення результатів інвентариції

Далі результати інвентаризації відображають в інвентаризаційному описі необоротних активів. Складають такий опис за об’єктами ОЗ чи групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

Інвентаризаційні описи підписують всі члени інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальні особи.

Після закінчення інвентаризації оформлені інвентаризаційні описи здають до бухгалтерської служби, де їх мають перевірити, виявити розбіжності (звичайно, за їх наявності). А також для відображення в обліку результатів інвентаризації.

НОРМАТИВНА БАЗА

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 № 572, зареєстрований в Мін’юсті 06.07.2015 за № 788/27233

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 № 879, зареєстрований в Мін’юсті 30.10.2014 № 1365/26142 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 12.10.2010 № 1202, зареєстрований в Мін’юсті 01.11.2010 № 1017/18312 (із змінами і доповненнями)Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль