Обчислення стажу державної служби в державному органі

248
Обчислення стажу державної служби є надзвичайно відповідальним процесом. Адже надалі він вплине на розмір надбавки за вислугу років чи тривалість додаткової оплачуваної відпустки.

Бухгалтеру державного органу, як і працівнику кадрової служби, надзвичайно важливо потурбуватися про обчислення стажу державної служби (або, як в народі кажуть, порахувати вислугу років держслужбовцям).

Правильно обчислений стаж державної служби (вислуга років держслужбовцям) надалі допоможе надалі:

 • встановити надбавку за вислугу років держслужбовцям;
 • визначити тривалість додаткової оплачуваної відпустки держслужбовців.

Для визначення стажу державної служби слід керуватися Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КМУ від 03.05.1994 № 283 (далі — Порядок № 283).

(!) Варто зазначити, що Уряд своєю постановою від 25.03.2016 № 229 подбав про затвердження порядку обчислення стажу державної служби, який враховує норми реформаторського для державної служби Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889).

Тож новий Порядок обчислення стажу державної служби (далі — Порядок № 229) державні органи застосовуватимуть вже з 01.05.2016, коли набере чинності Закон № 889.

До того ж, аби врегулювати порядок обчислення стажу державної служби 2016 року, Закон № 889 (а саме п. 8 розд. XI) містить таку норму: «стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюють у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством».

На жаль, і старий, і новий порядки містять норму, яка допомагає у визначенні періоду, що зараховується до стажу державної служби. Однак жоден з них не пропонує алгоритму його обчислення.

Тому розглянемо, як вийшли з цієї ситуації практики.

Приведена дата стажу державної служби

Для обчислення стажу державної служби потрібно знати приведену дату, адже про неї йдеться у затверджених наказом Мінстату від 26.12.1995 № 343:

 • Особовій картці за формою первинного обліку П-2 ДС (далі — форма П-2 ДС), що містить пункт 16 «Стаж державної служби»;
 • Інструкції по заповненню Особової картки (форма П-2 ДС; далі — Інструкція № 343), у якій визначено порядок заповнення, зокрема, пункту 16 форми П-2 ДС.

Так, у пункті 16 форми П-2 ДС доведеться вказати приведену дату.

Для розрахунку приведеної дати, за настановами примітки до пункту 16 Інструкції № 343, обчислюють стаж роботи відповідно до законодавства та записів у трудовій книжці на певну дату і далі відраховують від неї (стаж роботи відраховують від певної дати). Якщо, наприклад, на 10.12.1995 стаж роботи становить 20 років 3 місяці 9 днів, то приведена дата буде 01.09.1975.

Зауважимо, що у порядку обчислення державної служби приведена дата — це умовна дата. Залежить вона напряму від безперервності державної служби. Тож коли на державній службі особа працює безперервно, приведена дата збігатиметься з датою призначення на посаду (якщо, звичайно, немає інших періодів, які слід включити до стажу державної служби, приміром стажу наукової роботи до прийняття на державну службу). І навпаки, коли у трудовій біографії держслужбовця були перерви, приведена дата майже завжди різнитиметься як із датою призначення, так із будь-якою іншою датою із трудовій книжці.

Краще зрозуміти значення поняття «приведена дата» допоможе його унаочнення в таблицях Прикладів 1 і 2 (один квадратик дорівнює одному року).

ПРИКЛАД 1. Розрахунок приведеної дати, коли стаж державної служби не переривався

Держслужбовця призначили на посаду 20.04.2016 за переведенням з іншого державного органу. Із записів у трудовій книжці випливає, що він прийнятий на державну службу 01.04.1994 і його стаж державної служби не переривався.

Інших періодів, які підлягають зарахуванню до стажу державної служби, у цього державного службовця немає.

Потрібно визначити приведену дату, аби внести її до пункту 16 форми П-2 ДС «Стаж державної служби».

Позначимо час, відпрацьований особою на державній службі, та приведену дату в Таблиці 1.

Таблиця 1

х

х

х

х

х

 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.04.1994

20.04.2016

У цій ситуації дата першого призначення на посаду державної служби (01.04.1994) є приведеною датою.

ПРИКЛАД 2. Розрахунок приведеної дати, коли стаж державної служби переривався

Держслужбовця призначили на посаду 20.04.2016 за переведенням з іншого державного органу. За записами у трудовій книжці бачимо: що особа прийнята на державну службу 01.04.1994; особа має 5-річний період перерви на державній службі.

Потрібно визначити приведену дату, аби внести її до пункту 16 форми П-2 ДС «Стаж державної служби».

Позначимо час, відпрацьований особою на державній службі, та період перерви, коли вона не працювала на державній службі, в Таблиці 2.

Таблиця 2

х

х

х

х

х

 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.04.1994

20.04.2016

Оскільки в стажі держслужбовця особи є 5-річна перерва, вилучимо її із загального періоду (див. табл. 3).

Таблиця 3

х

х

х

х

х

 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.04.1999

20.04.2016

Як бачимо, приведена дата змінюється (01.04.1999). Оскільки ми вилучили із розрахунку стажу державної служби періоди, що їх не зараховують до стажу державної служби, приведена дата ніби наблизилася в бік дати останнього призначення. І навпаки, ті періоди, які зараховуються до стажу державної служби, рухають приведену дату в протилежному напрямку.

Скажімо, коли до призначення на посаду державної служби 01.04.1994 особа кілька років була приватним підприємцем, а до того два роки відслужила в ЗСУ, приведеною датою для стажу державної служби буде 01.04.1997.

Хоча на відміну від 01.04.1994 — дати, коли особа була прийнята на державну службу, приведені дати 01.04.1999 та 01.04.1997 не прив’язані до записів у трудовій книжці чи до реальних життєвих подій, стаж державної служби слід відраховувати саме від отриманої приведеної дати.

Порядок обчислення стажу державної служби, якого притримуються найчастіше

Найпоширеніша методика щодо зарахування до стажу державної служби передбачає, що кожен місяць має 30 календарних днів.

З огляду на це потрібно:

 • визначити різницю між датами прийняття і звільнення для кожного періоду роботи, який слід зарахувати до стажу державної служби;
 • отримані результати додати і перевести у формат «рр» «мм» «дд» (роки, місяці, дні);
 • відняти від дати останнього прийняття на державну службу отриманий результат сумарного стажу.

Отримана у такий спосіб різниця і буде приведеною датою стажу державної служби.

Одразу ж зауважимо: попри те що порядок обчислення стажу державної служби визначається так доволі часто, такий розрахунок іноді призводить до арифметичних помилок, і відповідно, до неправильно обчисленого стажу державної служби.

Наразі ж з огляду на розвиток інформаційних технологій стаж державної служби визначають автоматизовано. Програмні засоби обчислення стажу роботи, у т. ч. і державної служби, можна поділити на два види: масштабні системи управління персоналом та утиліти, створені ентузіастами.

Окрім цього, приведену дату можна визначити в системі «Картка» ЄДКС «Кадри», створеної для потреб державної служби.

Державна служба: стаж учасників АТО

Як установлює пункт 3 Порядку № 283, до стажу державної служби час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період, включають у трикратному розмірі

До того ж дія цієї норми, як розтлумачила Нацдержслужба у листі від 09.02.2015 № 596/10-15, поширюється і на періоди державної служби до внесення до пункту 3 такої норми.

(!) Натомість Порядок № 229 не містить норми про зарахування періодів військової служби у трикратному розмірі.

З огляду на цю норму, тепер потрібно перерахувати стаж держслужбовця, якого вже демобілізовано, включивши період його участі в антитерористичній операції у трикратному розмірі. Як це зробити, розглянуто у Прикладі 3.

ПРИКЛАД 3. Перерахунок стажу державної служби держслужбовця, який брав участь в АТО

Держслужбовця призначили на посаду 14.07.2011. На день призначення приведеною датою стажу державної служби було 04.07.2004.

Із 24.02.2015 по 04.04.2016 цей державний службовець перебував на військовій службі за призовом під час мобілізації на особливий період, у т. ч. із 14.05.2015 по 04.04.2016 в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Після демобілізації (05.04.2016) він повернувся на роботу на обійману раніше посаду 15.04.2016 (див. табл. 4).

Таблиця 4

Проходження служби за мобілізацією та період після демобілізації

Різниця між датами
(з урахуванням кратності), к. дн.

× 1

× 3

Служба за мобілізацією

24.02.2015

13.05.2015

79

-

Служба за мобілізацією в зоні проведення АТО

14.05.2015

04.04.2016

327

981

Період після демобілізації

05.04.2016

14.04.2016

10

-

Як бачимо, до стажу державної служби у трикратному розмірі потрібно зарахувати лише службу в зоні проведення АТО. А коли б цей держслужбовець не проходив службу в зоні проведення АТО, його б приведена дата стажу державної служби взагалі не змінилася б, відповідно, не було б причини перераховувати стаж державної служби для цієї особи.

Зауважимо: що період після демобілізації і перед поверненням на роботу з 05.04.2016 по 14.04.2016 до стажу державної служби зараховується як період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом.

Тож у цій ситуації приведена дата стажу державної служби зміниться на різницю кількості календарних днів, обчислених (з урахуванням кратності) як різниця між початком і закінченням військової служби в зоні проведення АТО:

04.07.2004 – (981 дн. – 327 дн.) = 19.09.2002

Отже, новою приведеною датою стажу державної служби цього державного службовця стане 19.09.2002.

Зауважимо, що такий спосіб обчислення стажу державної служби прийнятний, коли державний службовець після демобілізації повернеться на службу на свою посадуВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль