Як потрапити на державну службу та швидко здолати кар’єрні сходинки

598
Державний орган завжди був надійним місцем працевлаштування. Хтось з претендентів на держслужбу прагнув реалізувати амбітні плани на майбутнє, а хтось — просто прогодувати сім’ю в невеличкому містечку з обмеженим вибором роботодавців. Не змінилася ситуація й нині, і черга охочих, які міріють про вступ та просування по службі державного службовця, лише збільшується. Тож про те, як це відбувається, і поговоримо.

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням, просування по службі державного службовця та припиненням, визначає Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі —Закон № 889).

Його норми і проштудіюємо, аби зрозуміти, за якими вимогами беруть громадян на державну службу, що на них там очікує, та які можливості є для просування по службі державного службовця.

Вступ на державну службу

Загальні умови вступу на державну службу, тобто призначення громадянина України на посаду державної служби, встановлює стаття 19 Закону № 889.

Вступ на державну службу можливий лише за результатами конкурсу. Адже Закон № 889 забороняє приймати громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу (крім випадків, передбачених цим Законом).

Вимоги до претендентів на посади

Претендендувати на державну службу можуть лише ті громадяни України, які досягли повноліття, вільно володіють державною мовою та мають вищу освіту зі  ступенем не нижче:

 • магістра —  для  претендентів на посади категорій «А» і «Б»;
 • бакалавра, молодшого бакалавра — для претендентів на посади категорії «В».

Нагадаємо, що раніше в Законі № 3723 конкретних вимог до освіти державного службовця не було прописано, а Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, де містилися конкретніші вимоги до освіти держслужбовців, носив лише рекомендаційний характер.

Порядок проведення конкурсу

Закон № 889 (а точніше його глава 2 розділу IV) визначає порядок та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад держслужби.

Насамперед державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов’язаний розмістити інформацію про вакантну посаду на своїх офіційних веб-сторінках.

Після оприлюднення інформації про проведення конкурсу відводиться від 15 до 30 днів для подання документів претендентам на посади держслужбовців. Результати конкурсу  мають бути оприлюднені не пізніше ніж через 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

У частині першій статті 25 Закону № 889 визначено перелік документів, які потрібно подати для участі в конкурсі, серед них, зокрема, обов’язковим скоро стане посвідчення атестації про вільне володіння державною мовою (а точніше з 01.05.2017).

Для проведення конкурсу призначаються комісії (див. табл.).

Вид конкурсу

Комісія, що проводить конкурс

Конкурс на посади державної служби категорії «А

Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Конкурс на посади державної служби категорії «Б» у державному органі, сфера якого поширюється на територію однієї чи кількох областей, м. Києва або Севастополя

Конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня

Конкурс на інші посади державної служби категорій «Б» та «В»

Конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі, у складі не менше п’яти осіб

До складу конкурсної комісії на основі результатів конкурсу можуть входити представники громадських об’єднань, які діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI.

Конкурсна комісія на основі результатів конкурсу зобов’язана визначити:

 • переможця конкурсу,
 • другого кандидата на вакантну посаду.

Другий кандидат на вакантну посаду держслужби протягом одного року з дня проведення конкурсу може бути призначеним на посаду, якщо:

 • посада стане вакантною,
 • переможець конкурсу відмовився від посади або не пройшов спецперевірки,
 • в інших випадках, що передбачені Законом № 889.

Зауважимо, що статус державного службовця набувається:

особою, яка вступає на посаду державної служби вперше — з дня публічного складення нею присяги державного службовця;

особою, яка призначається на посаду державної служби повторно, — з дня призначення на посаду.

Коли можливе прийняття на посади держслужби без конкурсу

Як зазначалося, Закон № 889 дозволяє в окремих випадках прийняти осіб на посади державної служби без проведення конкурсу.

1. Прийняття держслужбовця у разі реорганізації чи ліквідації державного органу. У цьому випадку державного службовця переводять на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду без обов’язкового проведення конкурсу.

2. Переведення держслужбовця на посаду в органах місцевого самоврядування у разі, коли повноваження передаються чи делегуються від державного органу до органу місцевого самоврядування. У цьому випадку держслужбовця переводять на посаду в органах місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу, однак за певних умов:

 • якщо його професійні знання відповідають кваліфікаційним вимогам до посади, на яку його призначають;
 • якщо вперше на службу його було прийнято за результатами конкурсу.

3. Для уникнення прямого підпорядкування близьких осіб. У цьому випадку держслужбовця за його згодою переводять без проведення конкурсу на іншу рівнозначну вакантну посаду в цьому державному органі або дають дозвіл перевестися до іншого державного органу.

4. У разі переведення держслужбовця на іншу рівнозначну чи нижчу вакантну посаду:

 • в тому самому державному органі, у т. ч. в іншій місцевості (в іншому населеному пункті);
 • в іншому державному органі, у т. ч. в іншій місцевості/в іншому населеному пункті.

У цьому випадку також не діє вимога щодо обов’язкового проведення конкурсу для прийняття особи на посаду держслужбовця.

5. У разі повторного прийняття на службу державного службовця, який попав під скорочення (у разі ліквідації, реорганізації державного органу, скорочення штату тощо). У цьому випадку допоки не сплило 6 місяців з дня звільнення держслужбовця за заявою можуть прийняти на службу, якщо:

 • у державному органі, з якого його було звільнено, створено нову посаду або ж з’явилася вакантна посада, що відповідає його кваліфікації;
 • на посаду в цьому органі він був призначений за результатами конкурсу.

Проходження державної служби

Прийняття на державну службу, проходження державної служби, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, відбувається з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

Категорії посад державної служби

Встановлюються такі категорії посад державної служби:

 •  категорія «А» (вищий корпус державної служби);
 • категорія «Б» ;
 • категорія «В». 

Ранги державної служби

Під час проходження державної служби у межах відповідних категорій державним службовцям, присвоються ранги, тобто види спеціальних звань.

Наразі є дев’ять рангів державних службовців.

Категорії посад державної служби

Ранги державної служби

Категорія «А»

1, 2, 3 ранги

Категорія «Б»

3, 4, 5, 6 ранги

Категорія «В»

6, 7, 8, 9 ранги

Ранги державних службовців присвоюють у такому порядку:

 • одночасно з призначенням на посаду державної служби;
 • після закінчення строку випробування — у разі встановлення випробування.

У межах відповідної категорії посад під час проходження державної служби черговий ранг державному службовцю присвоюється через кожні три роки. На це безпосередньо впливають результати оцінювання службової діяльності державного службовця.

Якщо ж держслужбовець вперше призначається на посаду державної служби, він може розраховувати лише на присвоєння найнижчого рангу у межах відповідної категорії посад.

Закон № 889 передбачає можливість дострокового присвоєння рангу держслужбовцю — за особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань. Але розраховувати на дострокове присвоєння можна не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

Увага!

(!) Ранг за державним службовцем зберігається навіть у разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби.

Строкове проходження державної служби

За загальним правилом  державних службовців на посади призначають  безстроково.

Утім, для окремих категорій держслужбовців Закон № 889 дещо суворіший і передбачає строкове призначення на посаду. Застосовується строкове призначення у разі:

призначення на посаду державної служби категорії «А» — на п’ять років, якщо інше не передбачено законом. Хоча й передбачається, що державні службовці на посади цієї категорії можуть призначатися повторно ще на один строк або ж надалі можуть бути переведені за пропозицією комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;

заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до Закону № 889 зберігається посада державної служби.

Просування по службі державного службовця

Так, Закон № 889 передбачає право на просування по службі державного службовця. Відбувається просування держслужбовця кар’єрними сходами з огляду на його професійну компетентність та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

(!) Зауважимо, що для підвищення рівня професійної компетентності в державному органі держслужбовцям мають створювати належні умови, зокрема через постійне професійне навчання.

Якщо державний службовець отримав відмінну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, це може стати підставою не лише для його преміювання, а й для переважного просування по державній службі відповідно Закону № 889.

Подбати про просування держслужбовця має, зокрема, керівник державної служби в державному органі. Адже саме він забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності, а також має стимулювати просування по службі.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль