Що приніс державним службовцям новий Закон про державну службу

83
Наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила новий Закон про державну службу, який набрав чинності з 1 травня 2016 року. Розповімо про низку нововведень, визначених цим Законом, зокрема, про провадження державної служби, систему оплати праці, надання соціальних гарантій, визначення заохочень і стягнень для державних службовців.

Першого травня 2016 року набрав чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон про державну службу). До цього часу діяв Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон № 3723).

Зауважимо, що відтоді, коли опубліковано новий Закон про державну службу (31.12.2015), нереалізованим залишився Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI, який мав набрати чинності 01.01.2016.

Розглянемо низку нововведень, що їх тепер установлює нове законодавство про державну службу.

І так — сфера дії нового Закону про державну службу

У Законі про державну службу визначено:

 • принципи, правові та організаційні засади, які покликані забезпечити публічну, професійну, політично неупереджену, ефективну та орієнтовану на громадян державну службу, що функціонує в інтересах держави і суспільства,
 • порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до держслужби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

Щойно зявившись, новий закон про державну службу 2016 запровадив нові тлумачення поняття «державна служба» і «державний службовець».

Тож державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність, що полягає у виконанні завдань і функцій держави, зокрема що стосується:

 • надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням.

Державний службовець — це громадянин України, який:

 • займає посаду в державному органі,
 • одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету,
 • здійснює повноваження, які безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій відповідного державного органу,
 • дотримується принципів державної служби.

Дія нового Закону про державну службу поширюється на державних службовців:

 • Секретаріату КМУ;
 • міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • місцевих державних адміністрацій;
 • органів прокуратури;
 • органів військового управління;
 • закордонних дипломатичних установ України;
 • державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначено статтею 91 Закону про державну службу;
 • інших державних органів.

(!) Зауважимо: Закон України про державну службу новий не поширюється на депутатів усіх рівнів; службовців НБУ; посадових осіб місцевого самоврядування; суддів; прокурорів; працівників державних органів, які здійснюють обслуговування; працівників державних підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання державної форми власності, навчальних закладів, заснованих державними органами.

Категорії посад та ранги державнихслужбовців

Якщо Закон № 3723 передбачав 7 категорій посад та 15 рангів державних службовців, то новий Закон про державну службу встановлює 3 категорії посад і 9 рангів державних службовців, що вважаються видом спеціальних звань.

Кількість посад категорій «А» і «Б» в державному органі з 1 травня 2016 року має становити не більше третини його штатної чисельності (ч. 3 ст. 6 Закону № 889).

Якщо раніше черговий ранг державному службовцю присвоювали через 2 роки, то тепер його присвоюватимуть через кожні 3 роки, ураховуючи, окрім того, результати оцінювання його службової діяльності.

Обмеження політичної активності

Нове про державну службу стосується також політичної неупередженості державного службовця. Згідно з частиною третьою статті 10 Закону про державну службу державний службовець не має права:

 • бути членом політичної партії на час, доки він обіймає посаду категорії «А»;
 • бути на посадах у керівних органах політичної партії;
 • суміщати державну службу на посаді категорії «А» та депутатство в місцевій раді;
 • залучати державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ та інших до участі у передвиборній агітації та ін. заходах, організованих політичними партіями;
 • будь-якими іншими способами використовувати своє службове становище з політичною метою.

Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії

Заробітна плата державного службовця зараз складається з:

 • посадового окладу;
 • надбавки за вислугу років;
 • надбавки за ранг державного службовця;
 • виплати за додаткове навантаження, якщо держслужбовець виконує обов’язки тимчасово відсутнього державного службовця (виплата становить 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця);
 • виплати за додаткове навантаження, якщо держслужбовець виконує обов’язки за вакантною посадою (виплата здійснюється за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою);
 • премії:

- річної

- місячної або квартальної (нараховується відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи).

Починаючи з 01.01.2019, як установлює новий Закон про державну службу, загальний розмір місячної та квартальної премій державного службовця за рік не повинен перевищувати 30% його річного посадового окладу. На сьогодні цей відсоток поки що, як правило, значно вищий.

Впровадження Закону про державну службу змінило і підхід до встановлення розмірів посадових окладів державних службовців. Зокрема, визначено 9 груп оплати праці посад держслужбовців. Розмір посадового окладу залежить від сфери дії державного органу.

Наприклад, мінімальний розмір посадового окладу 9-ї групи не повинна бути меншим ніж дві мінімальні заробітні плати, установлені законом (для державних органів, що діють на території одного або кількох районів, міст обласного значення). Але ця норма повністю набере чинності лише з 01.01.2019, а зараз посадові оклади державних службовців підвищуються поетапно.

Мінімальний розмір посадового окладу 1-ї групи у державних органах, діяльність яких поширюється на всю територію України з 01.01.2019 становитиме не більше  розміру семи мінімальних посадових окладів 9-ї групи в державних органах, що діють на території одного або кількох районів, міст обласного значення.

Основна щорічна відпустка державного службовця зараз, як і раніше, становить 30 календарних днів. Водночас стосовно додаткової оплачуваної відпустки новий Закон про державну службу вніс зміни. Так, зараз після 5 років перебування на держслужбі за кожний рік державної служби надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більше ніж 15 календарних днів.

Раніше право на додаткову відпустку набувалось після 10 років стажу державної служби.

Щоб не виникло непорозумінь з приводу надання додаткових відпусток, Закон про державну службу новий унормував таку ситуацію, якщо державні службовці відповідно до статті 35 Закону № 3723 набули право на додаткові оплачувані відпустки більшої тривалості, ніж передбачено статтею 58 Закону про державну службу, то після набрання чинності цим Законом за ними зберігається тривалість додаткових відпусток, визначених раніше.

Окрім того, статтею 52 Закону про державну службу визначено новий підхід до встановлення надбавок та доплат державним службовцям. Тепер надбавка за вислугу років на державній службі становить 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Новий Закон про державну службу змінив і норми виплати матеріальної допомоги державним службовцям, що надається разом із щорічною відпусткою. Якщо раніше допомогу установлювали у розмірі посадового окладу, то тепер її розмір сягатиме розміру середньомісячної заробітної плати. Окрім цього державним службовцям надаватимуть і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, порядок надання якої визначив КМУ.

Дисциплінарна і матеріальна відповідальність державних службовців

У частині другій статті 65 Закону про державну службу перераховано дисциплінарні проступки, за які державні службовці підлягають покаранню.

Зокрема, можна притягнути до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які:

 • не виконують або неналежно виконують посадові обов’язки, акти органів державної влади, накази та доручення керівників;
 • не дотримуються правил внутрішнього розпорядку;
 • не виконують вимог, що стосуються політичної неупередженості державного службовця;
 • використовують повноваження в особистих інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
 • не повідомили у 15-денний строк керівнику державної служби про те, що виникли відносини прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами;
 • прийняли необгрунтоване рішення, яке призвело до пошкодження державного або комунального майна чи незаконного його використання (якщо такі дії не кваліфікуються як злочин або адміністративне правопорушення).

До того ж новий Закон про державну службу чітко визначає:

 •  за який дисциплінарний проступок керівник може зробити зауваження,
 •  за який — оголосити догану,
 • за який — звільнити з державної служби.

Окрім того, щоб здійснювати дисциплінарні провадження, у державному органі зараз потрібно створювати дисциплінарні комісії.  До їх складу в однаковій кількості мають входити держслужбовці, які є представниками: керівника державної служби та первинної профспілкової організації (якщо профспілкова організація не створена — державні службовці, яких обрали на загальних зборах державного органу). Керівник своїх представників визначає одноосібно.

Крім того, новий Закон про державну службу визначає:

 •  порядок проведення службових розслідувань,
 •  порядок відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків,
 •  порядок відшкодування державним службовцем  завданої шкоди,
 •  порядок оскарження рішень дисциплінарної комісії про накладення дисциплінарного стягнення,
 •  умови зняття дисциплінарного стягнення.

Припинення державної служби

За новим Законом про державну службу 2016 року державна служба припиняється у таких випадках:

 • якщо втрачено право на державну службу або його обмежено (ст. 84);
 • якщо закінчився строк призначення на посаду державної служби (ст. 85);
 • з ініціативи державного службовця або за угодою сторін (ст. 86);
 • з ініціативи суб’єкта призначення (ст. 87);
 • якщо настали обставини, що склалися незалежно від волі сторін (ст. 88);
 • якщо державний службовець не згоден на проходження державної служби після зміни її істотних умов (ст. 43);
 • якщо державному службовцю виповнилося 65 років (якщо Законом не передбачено інше);
 • якщо застосовується заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII.

Зміна будь-якого рівня керівників державних органів чи служб не повинна призводити до припинення служби державним службовцем на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV на загальних підставах. Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль