Державна служба: від завдань і функцій до видів державної служби

51
Із 1 травня державну службу регулює новий Закон. Він, зокрема, установив нові правила її функціонування, змінив завдання і види державної служби, конкретизував повноваження державних службовців. Тобто удосконалив загалом основні її засади.

Наприкінці 2015 року Верховною Радою України ухвалено новий Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889). У процесі роботи над ним було враховано основні положення законів про публічну службу країн Європейського союзу. Цей закон регулює діяльність державної служби, покликаної реалізувати завдання і функції держави. Таким чином, державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність, що полягає у практичному виконанні завдань і функцій держави.

Завдання і функції державної служби

Відповідно до статті 1 Закону № 889 державна служба покликана:

1) здійснювати аналіз державної політики на усіх рівнях та готувати пропозиції для її формування, в тому числі: розробляти та проводити експертизи проектів нормативно-правових актів і міжнародних договорів;
2) забезпечувати реалізацію державної політики, виконання будь-яких нормативно-правових актів держави на усіх рівнях;
3) забезпечувати надання доступних та якісних адміністративних послуг;
4) здійснювати державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства;
5) управляти державними фінансовими ресурсами, майном та контролювати їх використання;
6) управляти персоналом державних органів;
7) реалізувати інші повноваженя державного органу, визначені законодавством.

Чимало нововведень в Законі № 889 стосується визначення кола осіб, які потрапляють під статус державних службовців.

Визначення терміну «державний службовець» наведено у ст. 1 Закону № 889. Отже, державний службовець — це особа, яка:

 • є громадянином України,
 • обіймає посаду державної служби в державному органі,
 • одержує заробітну плату з державного бюджету,
 • виконує завдання і функції державного органу,
 • дотримується принципів державної служби.

Види державної служби

У Конституції України зазначено, що державна влада в Україні складається з трьох гілок: законодавчої, виконавчої та судової. Державні службовці присутні у всіх трьох складових державної влади, та найбільше - в органах виконавчої влади, до якої належать: Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Отже, відповідно до частини другої статті 3 Закону № 889  дія цього закону поширюється на державних службовців:

 • Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • місцевих державних адміністрацій;
 • органів прокуратури;
 • органів військового управління;
 • закордонних дипломатичних установ України;
 • державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього закону;
 • інших державних органів.

Секретаріат КМУ, міністерства та інші ЦОВВ

Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

Новий Закон № 889 запровадив посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України, замість посади Міністра Кабінету Міністрів України, яка належала до політичних посад і на неї не поширювалось законодавство про державну службу. Державний секретар та його заступники тепер належать до посад державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби). Державний секретар є керівником державної служби в Секретаріаті КМУ(п. 1 ч. 2 ст. 6; п. 1 ч. 1 ст. 17; пп. 15 п. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Їх призначення - виконувати окремі функції з реалізації державної політики. Окрему категорію утворюють центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Закон № 889 запровадив посаду державного секретаря міністерства замість посади заступника міністра — керівника апарату, яка, як і посада Державного секретаря, належить до посад державної служби категорії «А». Державний секретар міністерства є вищою посадовою особою серед державних службовців міністерства і є керівником державної служби в міністерстві (п. 1 ч. 2 ст. 6; п. 2 ч. 1 ст. 17; пп. 14 п. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

В інших центральних органах виконавчої влади керівником державної служби є керівник цього органу. Він також відповідно до нового Закону «Про державну службу» є державним службовцем категорії «А» (п. 1 ч. 2 ст. 6; п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону № 889).

У таблиці узагальнено зміни у КМУ та міністерствах, запроваджені Законом № 889.

Назва органу виконавчої влади

Скасовано

Запроваджено

Кабінет Міністрів України

Посада Міністра Кабінету Міністрів України

Посада Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Міністерства

Посади заступника міністра — керівника апарату

Посада державного секретаря міністерства

Місцеві державні адміністрації

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що належить до системи органів виконавчої влади. Стаття 48 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV закріплює за посадовими особами місцевих державних адміністрацій статус державних службовців. Керівником державної служби в місцевій державній адміністрації є її голова (п. 4 ч.1 ст. 17 Закону № 889). Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону №889 цю посаду теж віднесено до категорії «А».

Органи прокуратури

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII у складі органів прокуратури теж встановлюються посади державних службовців та інших працівників. Відповідно до частини сьомої статті 91 Закону № 889 керівником державної служби в органах прокуратури є керівник відповідного органу прокуратури.

Органи військового управління

Управління державною службою в Міністерстві оборони України має свої особливості. Відповідно до Закону № 889 державний секретар Міністерства оборони України може бути військовослужбовцем. Це виняток із загального правила, який закріплено у частині третій статті 3 Закону № 889, адже дія цього закону не поширюється на військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, які утворено відповідно до закону.

Закордонні дипломатичні установи України

Правовий статус працівників дипломатичної служби визначений Законом України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III (далі — Закон № 2728).

Вимоги Закону № 889 поширюються на дипломатичних і на адміністративно-технічних працівників дипломатичної служби, зокрема що стосується:

 • рівня професійної компетентності (ст. 9 Закону № 2728);
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 Закону № 2728);
 • припинення державної служби (ст. 41 Закону № 2728);
 • оплати праці (ст. 35 Закону № 2728);
 • складання Присяги державного службовця (ст. 10 Закону № 2728).

Державні органи, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 Закону «Про державну службу»

Під норми статті 91 Закону № 889 потрапляють:

 • голови місцевих державних адміністрацій,
 • керівники апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України та допоміжних органів, які утворені Президентом України,
 • Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольний комітет України,
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
 • Фонд державного майна України,
 • Конституційний Суду України,
 • Верховний Суду України,
 • вищі спеціалізовані суди,
 • Вища рада юстиції,
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
 • Національне агентство з питань запобігання корупції,
 • Рада національної безпеки і оборони України,
 • Рахункова палата,
 • державні колегіальні органи, посади голів та членів яких не належать до посад державної служби.

Відповідно до частини шостої статті 91 Закону № 889 в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України, перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування затверджує Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Цей процес відбувається за поданням керівника державної служби, при цьому враховуються критерії, визначені частиною четвертою статті 3 цього закону.

Інші державні органи

Норми Закону № 889 поширюються і на державних службовців, які працюють в інших державних органах, ніж було зазначено вище.

Чіткого визначення терміна «державний орган» в українському законодавстві немає. У Законі № 889 визначено державний орган як орган державної влади, інший державний орган, його апарат (секретаріат).

Мінсоцполітики в листі від 09.09.2014 № 3761/0/10-14/13 роз’яснює, що термін «державні органи» є ширшим, ніж термін «органи державної влади», тому що, окрім органів законодавчої, виконавчої та судової влади, він включає й інші органи. Ці органи не належать до трьох гілок влади, але виконують певні державні функції, а їх керівники здійснюють представницькі, нормотворчі, контрольні та виконавчі функції, зокрема: приймають  владні (обов’язкові до виконання) приписи, видають правові акти, організовують та контролюють їх виконання.

Працівники патронатних служб втратили статус державних службовців

Із набранням чинності Законом № 889 працівники патронатних служб втратили статус державних службовців.

Крім того, статус державних службовців втратили:

 • помічники-консультанти народних депутатів України (пп. 10, 19 п. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889);
 • наукові консультанти і помічники суддів Конституційного Суду України (пп. 4 п. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889);
 • помічники суддів судів загальної юрисдикції (пп. 18 п. 3 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

Працівники державнихорганів, які виконують функції з обслуговування

Як зазначено в ч. 1 ст. 2 Закону № 889, функції з обслуговування — це діяльність, непов’язана із безпосереднім виконанням завдань і функцій держави.

За якими критеріями визначати такі посади у конкретних державних органах говориться в частині четвертій статті 3 Закону № 889. Критерії визначення посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Нацдержслужби.

Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує Нацдержслужба за поданням керівника державної служби у відповідному органі.

Управління персоналом державних органів

Відповідно до п. 6. ч.1. ст. 1 Закону № 889 управління персоналом державних органів є діяльністю, що підпадає під визначення поняття «державна служба». Отже, усі працівники управління персоналом тепер теж мають статус державних службовців.

У п. 7 р. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 закріплено гарантії для працівників органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів, державних підприємств, установ та організацій, органів влади Автономної Республіки Крим, які втратили статус державних службовців з моменту  набрання чинності цим законом. Умови оплати праці таких працівників визначаються Кабінетом Міністрів України, але розмір  їх заробітної плати не може бути меншим ніж до набрання чинності цим законом.         Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль