Фінансовий результат виконання кошторису бюджетної установи за 2016 рік

2653
Наприкінці бюджетного року установа має визначити фінансовий результат виконання кошторису. Тобто підбити підсумки отриманих протягом бюджетного року асигнувань та доходів, проведених видатків тощо. Як вивести фінансовий результат виконання кошторису доходів і видатків установи за бюджетний рік, і поговоримо.

Наприкінці бюджетного року перед головним бухгалтером бюджетної установи постає важливе завдання: забезпечити складання та подання фінансової і бюджетної звітності. І для правильного його виконання потрібне надзвичайно уважне і відповідальне ставлення і головбуха, і рядових працівників бухгалтерської служби.

Йдеться ж не просто про заповнення таких форм фінансової звітності, як:

 • Баланс (форма № 1; далі — Баланс);
 • Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м).

Адже саме в нх відображають результат виконання кошторису на вимогу Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44).

Під час заповнення цих форм фінансової звітності слід чітко дотримати припису пункту 3.1 Порядку № 44, що вимагає усі доходи, отримані на виконання кошторису, а також усі фактичні видатки і витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списати на результат виконання кошторису за звітний рік.

Отже, йдеться про виведення фінансового результату виконання кошторису, який надає прозорості фінансовій звітності про виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи.

Коли установа сформує фінансовий результат у Балансі, можна буде легко:

 • проаналізувати, чи ефективною була її діяльність;
 • оцінити внесок безпосередньо головного розпорядника бюджетних коштів у керівництво установою.

Тож розглянемо, як правильно відобразити підсумкові обороти та визначити фінансовий результат.

Як визначити фінансовий результат бюджетної установи

Насамперед зазначимо, що установа має визначити фінансовий результат як за загальним, так і за спеціальним фондом.

Для цього Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611 (далі — План рахунків), передбачено рахунок 43 «Результати виконання кошторисів». Рахунок 43 має такі субрахунки:

 • 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;
 • 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Ці субрахунки є активно-пасивними. Залишок на цих субрахунках може бути дебетовим або кредитовим, та попри це він завжди відображається в Пасиві Балансу.

Увага!

(!) Установа може користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611, лише по 31.12.2016. Адже з 01.01.2017 цей документ втрачає чинність.

Тож бухгалтер має підсумковими оборотами в розрізі субрахунків закрити залишки рахунків класу 7 «Доходи», а саме:

 • 70 «Доходи загального фонду»;
 • 71 «Доходи спеціального фонду»;
 • 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт».

Також підсумковими оборотами за всіма субрахунками закривають і залишки рахунків класу 8 «Витрати».

Доходи установи за рахунками 70-72 списують у кредит субрахунків 431 і 432; а витрати за рахунками 80-82 — у дебет.

Зауважимо, що установа закриває рахунки за результатами виконання кошторису ураховуючи, що:

 • рахунки обліку доходів — за тим фондом, за рахунок якого вони отримані;
 • рахунки обліку витрат — за тим фондом, за рахунок коштів якого їх проведено.

У кінці року на результат виконання кошторису потрібно віднести і результати переоцінок активів, які протягом року обліковувалися на рахунку 44 «Результати переоцінок». Тож у книзі «Журнал-Головна» і в Балансі на рахунку 44 на кінець року залишку не буде.

А от витрати за незавершеними роботами або завершеними, але не прийнятими актами виконаних робіт у звітному році, підсумковими оборотами закривати не потрібно.

Увага!

Варто нагадати, що всі показники, відображені в Балансі на кінець звітного року, повинні бути підтверджені результатами інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків, проведеної відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879.

Тож бухгалтер, аби вивести фінансовий результат, порівнює суми оборотів на субрахунках 431 і 432. Суму перевищення обліковуються, як залишок на субрахунках 431 і 432. Основні бухгалтерські проведення, за якими бухгалтер визначатиме фінансовий результат, наведемо в Таблиці. Звичайно, при цьому потрібно користуватися Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ (додаток 2 до Плану рахунків) допоки вона діятиме (по 31.12.2016).

Кореспонденція субрахунків для визначення фінансового результату бюджетної установи

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

За загальним фондом

Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного періоду асигнувань загального фонду бюджету

701, 702

431

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

801, 802

За спеціальним фондом

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що згідно з кошторисом відносяться до звітного року

711

432

– за іншими джерелами власних надходжень

712

432

– за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

– що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах

714

432

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету

– видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

432

811

– за іншими джерелами власних надходжень

432

812

– за іншими надходженнями спеціального фонду

432

813

Виробництво

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації виробів виробничих майстерень

721

432

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

722

432

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації науково-дослідних робіт

723

432

Переоцінка активів

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки запасів та матеріалів

– дооцінка за загальним фондом

441

431

– дооцінка за спеціальним фондом

441

432

– уцінка за загальним фондом

431

441

– уцінка за спеціальним фондом

432

441

Заборгованість

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності

– за загальним фондом

431

363, 364

– за спеціальним фондом

432

363, 364

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

– за загальним фондом

364, 675

431

– за спеціальним фондом

364, 675

432

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431, 432

Як установлено Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Дерказначейства від 27.07.2000 № 68, для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1-16, можна застосовувати меморіальні ордери, починаючи з 17-го.

Тому підсумкові обороти радили би відображати у меморіальному ордері № 17 за формою № 274 (бюджет). Дані цього меморіального ордера заносяться до книги «Журнал-Головна». А після цього виводяться залишки за субрахунками станом на 1 січня нового бюджетного року.

Тепер за визначеними показниками бухгалтер має відобразити фінансовий результат у річній фінансовій звітності.

Виведення фінансового результату кошторису у річній фінансовій звітності

Фінансовий результат бюджетної установи відображають в розділі І «Власний капітал» Пасиву Балансу у рядках:

 • 350 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;
 • 360 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Показники цих рядків повинні відповідати залишкам на кінець року на субрахунках 431 і 432 у книзі «Журнал-Головна». Вони можуть бути як додатними, так і від’ємними.

Зазвичай від’ємне значення може утворитися, якщо в установи існує кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, взятими у межах кошторисних призначень поточного року, або ж коли на фактичні видатки віднесено суми запасів, що обліковувались на початку року як залишки.

Додатне значення при визначенні фінансового результату кошторису за субрахунками 431 і 432 означає, що:

 • фінансування установи або отримання доходів протягом року було більшим, ніж здійснені нею видатки;
 • у кінці року була проведена закупівля запасів, які наразі не витрачені;
 • наявна дебіторська заборгованість.

Зауважимо:

 • по-перше, у річній фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів у розділі III «Витрати» Активу Балансу показники за рядками 290–305 на кінець року заповнювати не потрібно, адже усі фактичні видатки, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік;
 • по-друге, розділ III «Доходи» Пасиву Балансу на кінець року також не заповнюють, адже усі доходи розпорядників бюджетних коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний період.

Як зазначалося, окрім Балансу, фінансовий результат відображається у Звіті про результати фінансової діяльності. Зокрема, у ньому відображаються доходи і витрати поточного року, операції, в результаті яких ці доходи або витрати були збільшені або зменшені, та фінансові результати за загальним і спеціальним фондами за звітний рік (профіцит «+»; дефіцит «–»).Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль