Академічна стипендія 2017 року: правила найновіші і, сподіваємося, остаточні

1216
Про потребу змінювати порядок стипендіального забезпечення наприкінці минулого року говорили багато — і самі освітяни, і чиновники. Тож, як і очікували, на початку 2017 року нові правила посипалися одне за одним. Останні зміни до Порядку призначення і виплати стипендій затверджені 03.02.2017. Тепер можемо проаналізувати всі нововведення і порахувати нові розміри стипендій. Зробимо це сьогодні для академічної стипендії у вишах.

Нещодавно, 03.02.2017, набрала чинності постанова Уряду (від 25.01.2017 № 32), що знову внесла зміни до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 № 882 (далі — Порядок).

Сподіваємося, що нормотворці вже вгамували своє реформаторське натхнення і реалізували  в останніх змінах бачення нової системи стипендіального забезпечення. І бухгалтери навчальних закладів тепер можуть брати на озброєння нові норми, а опанувавши їх, почати спокійно нараховувати стипендії за новими правилами.

Аби допомогти бухгалтерам вишів, ми, своєю чергою, зупинимося сьогодні на академічних стипендіях 2017 року для студентів вишів, узагальнимо нові правила їх надання і нарахування та обчислимо їх нові розміри.

Академічна стипендія 2017 — за затвердженими Правила вишу

Взявши за основу Порядок, виш повинен розробити свої правила призначення академічних стипендій. Далі їх затверджує вчена (педагогічна рада) закладу та погоджують з органом студентського самоврядування і профспілкою.

(!) Правила призначення академічних стипендій, затверджені в установленому порядку, виш маж оприлюднити не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру (абз. 1 п. 5 Порядку).

Особливого значення набуває нова складова Правил призначення академічних стипендій у вишах — порядок формування рейтингу успішності.

Його виш має також погодити з органом студентського самоврядування і профспілкою, затвердити і оприлюднити, однак — не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

Протягом навчального року зміни до цього порядку не вносять. Примірний порядок формування рейтингу зобов’язане затвердити МОН, утім допоки що такого документа не затверджено.

Як працюватиме стипендіальна комісія

Під час розповіді про академічні стипендії не можна оминути увагою роль стипендіальної комісії.

Ії створює керівник вишу своїм наказом. Саме вона вирішує питання:

 • призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у т. ч. спірні);
 • надання матеріальної допомоги студентам, курсантам невійськових вишів, клінічним ординаторам та аспірантам;
 • заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідуючі відділеннями), представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються.

Із 2017 року чисельність представників органів студентського самоврядування і профспілки осіб, які навчаються, у складі стипендіальної комісії має перевищує чисельність представників від керівництва навчального закладу. Тобто становитиме понад 50%.

Окрім перелічених повноважень, стипендіальна комісія Також:

 • подає на затвердження керівнику вишу реєстр осіб, яким призначено стипендію;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

Водночас у керівника вишу залишається право ветувати рішення стипендіальної комісії. Він має право не затверджувати реєстр осіб, яким призначено стипендію, якщо рішення стипендіальної комісії суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.

Як призначатимуть академічну стипендію 2017 року

Академічні стипендії призначають:

 • за результатами навчання;
 • на підставі наказу про зарахування до навчального закладу.

У 2017 році академічної стипендії за результатами навчання у вишах призначатимуть за новим порядком. Також по-іншому призначатимуть академічну стипендію для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів.

(!) На осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Нацдержслужби, дія Порядку не поширюється (пп. 2 п. 1 Порядку).

Академічна стипендія для студентів — за рейтингом успішності

Академічні стипендії — це:

 •  стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у т. ч. іменні);
 •  ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 •  стипендії у підвищеному розмірі.

Із 2017 році до академічних стипендій не належать іменні або персональні стипендії навчального закладу. Їх можуть надавати лише ПТНЗ.

За новими положеннями Порядку чільне місце у призначенні академічних стипендій відведено рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вишів. У 2017 році у вишах такий рейтинг формуватимуть так:

 • за кожним факультетом (відділенням), курсом;
 • за кожною спеціальністю (напрямом підготовки);
 • на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни);
 • з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.

Рейтинг успішності вишу має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті вишу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Вчена (педагогічна) рада вишу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю, — 40-45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю.

У разі коли йдеться про студентів-першокурсників, вчена (педагогічна) рада вишу діятиме так: перед початком підбиття результатів семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року вона встановлює ліміт осіб, зарахованих на перший рік навчання, яким до першого семестрового контролю призначатимуть академічну стипендію на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до вишу.

Розміри академічної стипендії

Розповівши про основні умови  призначення академічної стипендії студентам вишів, можемо перейти до найцікавішого — розмірів академічної стипендії 2017 року.

Одразу ж зауважимо, що тепер призначатимуть академічну стипендію у мінімальному розмірі та у підвищеному розмірі.

Розміри стипендій студентів вишів, наукових установ державної та комунальної форми власності затверджені Постановою № 1047.

Академічну стипендію у мінімальному розмірі призначають:

 • студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом успішності займають вищі позиції;
 • студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів.

Академічну стипендію у підвищеному розмірі призначають стипендіатам невійськових вишів, які:

Розмір академічної стипендії збільшують на 45,5% у разі, коли за результатами навчання студенти, курсанти невійськового вишу ІІІ-IV рівня акредитації згідно з рішенням стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

(!) У разі коли студент має право на призначення кількох академічних стипендій, йому виплачують одну — найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Розміри академічної стипендії за певних умов

Курсантам невійськових вишів, які перебувають на державному утриманні, академічну стипендію призначають у розмірі 50% академічної стипендії студентів вишів відповідного типу (рівня акредитації) та успішності.

Ця умова не поширюється на курсантів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, осіб, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії. Цим курсантам призначають соціальну стипендію.

Студентам індустріально-педагогічних вишів, яких навчають за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечують безплатним харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, зменшують на:

 •  20% — якщо харчування одноразове;
 •  50% — якщо харчування триразове.

Обчислимо з урахуванням Постанови № 1047 та пунктів 16-18 Порядку розміри академічної стипендії у мінімальному та підвищеному розмірі для вишів І-ІІ рівня акредитації (див. табл. 1) та вишів ІІІ-IV рівня акредитації (див. табл. 2).

Таблиця 1

Розміри академічної стипендії у вишах І-ІІ рівня акредитації

Категорія стипендіатів

Стипендія у мінімальному розмірі, грн.

Розрахунок

Стипендія за успішність у навчанні, грн.

Розрахунок

Стипендіати, які навчаються за спеціальностями, що не віднесені до Переліку № 1047

Студенти

830

-

1208

830 грн. × 45,5%

У т. ч. індустріально-педагогічних вишів, яких навчають за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечують безплатним харчуванням:

·  одноразово

664

830 грн. – (830 грн. × 20,0%)

1042

1208 грн. – (830 грн. × 20,0%)

·  триразово

415

830 грн. – (830 грн. × 50,0%)

793

1208 грн. – (830 грн. × 50,0%)

Курсанти невійськових вишів, які перебувають на державному утриманні

415

830 грн. × 50,0%

604

1208 грн. × 50,0%

Стипендіати, які навчаються за спеціальностями, що віднесені до Переліку № 1047

Студенти

1056

-

1537

1056 грн. × 45,5%

У т. ч. індустріально-педагогічних вишів, яких навчають за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечують безплатним харчуванням:

·  одноразово

890

1056 грн. – (830 грн. × 20,0%)

1371

1537 грн. – (830 грн. × 20,0%)

·  триразово

641

1056 грн. – (830 грн. × 50,0%)

1122

1537 грн. – (830 грн. × 50,0%)

Курсанти невійськових вишів, які перебувають на державному утриманні

528

1056 грн. × 50,0%

769

1537 грн. × 50,0%

Таблиця 2

Розміри академічної стипендії у вишах ІІІ-IV рівня акредитації

Категорія стипендіатів

Стипендія у мінімальному розмірі, грн.

Розрахунок

Стипендія за успішність у навчанні, грн.

Розрахунок

Стипендіати, які навчаються за спеціальностями, що не віднесені до Переліку № 1047

Студенти

1100

-

1601

1100 грн. × 45,5%

У т. ч. індустріально-педагогічних вишів, яких навчають за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечують безплатним харчуванням:

·  одноразово

880

1100 грн. – (1100 грн. × 20,0%)

1381

1601 грн. – (1100 грн. × 20,0%)

·  триразово

550

1100 грн. – (1100 грн. × 50,0%)

1051

1601 грн. – (1100 грн. × 50,0%)

Курсанти невійськових вишів, які перебувають на державному утриманні

550

1100 грн. × 50,0%

801

1601 грн. × 50,0%

Стипендіати, які навчаються за спеціальностями, що віднесені до Переліку № 1047

Студенти

1400

-

2037

1400 грн. × 45,5%

У т. ч. індустріально-педагогічних вишів, яких навчають за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечують безплатним харчуванням:

·  одноразово

1180

1400 грн. – (1100 грн. × 20,0%)

1817

2037 грн. – (1100 грн. × 20,0%)

·  триразово

850

1400 грн. – (1100 грн. × 50,0%)

1487

2037 грн. – (1100 грн. × 50,0%)

Курсанти невійськових вишів, які перебувають на державному утриманні

700

1400 грн. × 50,0%

1019

2037 грн. × 50,0%

(!) Розмір стипендії, визначений у гривнях з копійками, заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

Які розміри стипендій для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

Оновлений Порядок установлює нові правила і нові розміри академічної стипендії клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва).

Для них у 2017 році академічну стипендію установлюють у розмірі 90% відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

 •  викладача — для клінічних ординаторів і аспірантів;
 •  професора — для докторантів (у період з 01.01.2017 по 01.02.2017);
 •  доцента — для докторантів (у період з 02.02.2017).

Академічну стипендію для цих осіб обчислюватимуть з посадових окладів за новими педагогічними посадами, за якими тарифні розряди на один тарифний розряд вищі попередніх. Відповідно зміниться й розмір академічної стипендії (див. табл. 3).

Таблиця 3

Розмір академічної стипендії клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам

Категорія стипендіатів

Назва посади, за якою визначають розмір стипендії (тарифний розряд)

Розмір стипендії, % посадового окладу

Стипендія, грн.

до 01.01.2017

01.01.2017-01.02.2017

з 02.01.2017

до 01.01.2017

з 01.01.2017

до 01.01.2017*

01.01.2017-01.02.2017

з 02.01.2017

Клінічні ординатори

викладач-стажист (15 т. р.)

викладач (16 т. р.)

60-100

90

2066,58-3444,30

4018,00

Аспіранти

Докторанти

доцент (19 т. р.)

професор (20 т. р.)

доцент (19 т. р.)

2739,42-4565,70

5242,00

4925,00

* Визначена з розміру посадових окладів, встановлених з 01.12.2016

Докторанту збільшують на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, якщо освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта, розмір академічної стипендії . Якщо ж у докторанта кілька наукових ступенів (вчених звань), доплату встановлюють за вищим науковим ступенем (вченим званням).

Чи відповідають наукові ступені, вченіх звання профілю освітньо-наукової (наукової) програми, вирішує керівник навчального закладу.

Клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічну стипендію їм виплачують у повному обсязі.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль