Бухгалтерський облік необоротних активів: опановуємо новації

249
Нещодавно національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку державного сектору зазнали змін. Звісно, ці зміни потягнули за собою зміни в Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. На які новації в бухобліку слід звернути увагу насамперед — розповімо далі.

Бюджетні установи наразі ведуть бухгалтерський облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі (далі — НП(с)БОДС).

Оскільки застосування їх на практиці, зокрема стосовно обліку необоротних активів, викликало у бухгалтерів низку запитань, Мінфін вирішив відкоригувати окремі норми НП(с)БОДС. Відповідно, з’явилися Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 23.07.2015 № 664.

Окрім цього, із 04.09.2015 визнано такою, що не застосовується на території України, «Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР», затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.1987 № 61.

Найбільше змін внесено до НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» (далі — НП(с)БОДС 121) та НП(с)БОДС 122 «Нематеріальні активи» (далі — НП(с)БОДС 122). Стосуються вони, зокрема:

 • термінології;
 • визначення первісної вартості необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб;
 • нарахування амортизації необоротних активів;
 • обліку і переоцінки необоротних активів після первісної оцінки та визнання;
 • вибуття.

Нове в термінології

За попереднім визначенням «активи — це ресурси, контрольовані суб’єктом державного сектору у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому».

Оскільки виконання повноважень суб’єктами державного сектору має певні особливості, використання ними активів не завжди приводить до отримання у майбутньому економічних вигід. Водночас активи можуть мати потенціал корисності для суспільства, скажімо, задоволення екологічних, оздоровчих, культурно-естетичних або інших потреб населення.

Тож до визначення поняття Активи» внесено зміни, і тепер активами вважають ресурси, контрольовані суб’єктом державного сектору у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому, та/або матимуть потенціал корисності.

Формування первісної вартості ОЗ

Первісну вартість основних засобів, отриманих без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), тепер слід формувати за новим порядком.

Нагадаємо, що об’єкт основних засобів оцінюють за первісною вартістю, якою є у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору) справедлива вартість (п. 4 розд. ІІ НП(с)БОДС 121).

Відповідно до пункту 7 розділу ІІ НП(с)БОДС 121 первісною вартістю зазначених основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 розділу ІІ НП(с)БОДС 121.

Часто-густо вартість основних засобів на дату отримання від благодійника може зазначатися у первинних документах, які супроводжують їх передачу.

Саме цю вартість тепер можна визнавати як справедливу вартість. Це дозволяє зробити новий абзац пункту 7 розділу ІІ НП(с)БОДС 121: «первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу».

Аналогічні зміни внесено і до пункту 10 розділу ІІ НП(с)БОДС 122 щодо визначення первісної вартості нематеріального активу, одержаного без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору).

Облік та оцінка після первісного визнання

Із пункту 11 розділу ІІ НП(с)БОДС 121 наразі вилучені слова «в гривнях без копійок». Отже, тепер після первісного визнання об’єкта основних засобів (як і об’єкта нематеріальних активів) як активу його обліковують за первісною вартістю у  гривнях з копійками.

Ще однією новацією є встановлення строків переоцінки основних засобів. Відтепер об’єкт основних засобів можна переоцінювати, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на річну дату балансу.

На річну дату балансу бюджетна установа може проводити також і переоцінку нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Про це йдеться у пунктах 3 та 5 розділу ІІІ НП(с)БОДС 122.

Нарахування амортизації

Оновлено й пункт 2 розділу ІV НП(с)БОДС 121, де міститься перелік об’єктів, що не підлягають амортизації. Тож із 04.09.2015 не амортизують також рідкісні, особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України.

Окрім цього, тепер амортизацію не нараховують на об’єкти як основних засобів, так і нематеріальних активів, доступ до яких обмежено, оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО.

Змінилися наразі строк та умови нарахування амортизації. Зокрема, змінений пункт 5 розділу ІV НП(с)БОДС 121 установлює, що:

 • за рішенням керівника суб’єкта державного сектору у розпорядчому документі (наказі) про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу;
 • амортизацію починають нараховувати лише на об’єкт основних засобів, який став придатний до використання та введений в експлуатацію.

До того ж можливість нарахування амортизації на річну дату балансу передбачено і для нематеріальних активів (п. 6 розд. ІV НП(с)БОДС 122).

Пунктом 5 розділу ІV НП(с)БОДС 121 та пунктом 10 розділу ІV НП(с)БОДС 122 тепер передбачено, що при вибутті об’єкта основних засобів або нематеріального активу суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці вибуття такого активу.

А як визначає пункт 8 розділу ІV НП(с)БОДС 122, суму нарахованої амортизації тепер слід називати не «знос (амортизація)», а «накопичена амортизація» нематеріальних активів.

Окрім цього вилучено абзац шостий пункту 5 розділу ІV НП(с)БОДС 121, яким керувалися під час передачі об’єкта ОЗ у випадках, передбачених законодавством, та нарахуванні при цьому амортизації. Аналогічну норму вилучили із НП(с)БОДС 122 для нематеріальних активів.

Варто згадати й про пункт 3.2 розділу ІІ НП(с)БОДС 121, що містить перелік об’єктів, які відносять до «Інших необоротних матеріальних активів». Для них амортизацію слід нараховувати за пунктом 7 розділу ІV НП(с)БОДС 121, а саме в першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50% первісної вартості та решта 50% — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу). Тепер це правило нарахування амортизації не застосовують для такої групи інших необоротних матеріальних активів, як «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» (пп. 3.2.7 розд. II НП(с)БОДС 121). На ці об’єкти амортизацію нараховують, керуючись пунктом 6 розділу ІV НП(с)БОДС 121, —за прямолінійним методом.

Оцінка вибуття основних засобів

Оскільки доходами відповідного бюджету вважають доходи від продажу не лише нерухомого, а й іншого майна (скажімо, понадлімітних легкових автомобілів), таку ознаку майна, як нерухоме вилучено із пункту 2 розділу VІ НП(с)БОДС 121. Тепер він встановлює, що надходження, отримані в результаті продажу основних засобів, вважаються доходами суб’єкта державного сектору, крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.

У розділі VІ НП(с)БОДС 121 з’явився новий пункт 5, який регулює оприбуткування вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів розібраного та демонтованого обладнання. Він визначає, що такі основні засоби:

 • придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, — оприбутковують з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів;
 • непридатні для використання — оприбутковують як вторинну сировину (металобрухт тощо).

Оцінку придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання ОЗ, проводять за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання. Її можна визначити на основі вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб’єкта державного сектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Суму оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнають доходом спеціального фонду.

Змінилися також норми, що регулюють вибуття нематеріальних активів. Тепер пункт 1 розділу VІ НП(с)БОДС 122 установлює, що нематеріальний актив списують з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі, неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигід та/або потенціалу корисності від його використання або невідповідності критеріям визнання активом.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль