Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення бюджетникам: кому і скільки

2014
Незабаром — пора відпусток. І бухгалтер бюджетної установи має подбати про виплати, передбачені законодавством щодо надання відпусток. Зокрема, нарахувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення. Тож далі і поговоримо про особливості надання матеріальної допомоги на оздоровлення бюджетникам

Отримання працівниками бюджетної сфери всіх виплат, в т. ч. і матеріальної допомоги на оздоровлення, чітко регламентовано законами України, постановами КМУ та галузевими наказами. Важливі нюанси прописують також і в положенні про надання матеріальної допомоги, що є додатком до колективного договору.

Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. До них належать, зокрема: держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, педагоги і науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники закладів сфери культури, працівники музеїв і бібліотек, медичні працівники, працівники протитуберкульозних закладів.

Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини). До того ж в окремих випадках має значення, яку саме щорічну відпустку надають працівнику (тобто її вид). Приміром, для державних службовців обов’язково допомогу на оздоровлення надають до щорічної основної відпустки. Це означає, що у разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомогу на оздоровлення не надають.

Для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже нормативно-правові акти, які дозволяють надання матеріальної допомоги на оздоровлення, її виплату не прив’язують до факту надання щорічної відпустки.

Розглянемо далі детальніше порядок надання матеріальної допомоги на оздоровлення та механізм її обчислення для окремих категорій працівників.

Державні службовці

Частиною першою статті 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII передбачено, що державним службовцям надається щорічна основна відпустка з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як бачимо, для державних службовців обов’язково допомогу надають до щорічної основної відпустки. Це означає, що у разі виходу державного службовця, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку таку допомогу йому не виплачують.

Посадові особи місцевого самоврядування

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 керівники органів мають право у межах затвердженого фонду оплати праці надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади

Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (далі — робітники, зайняті обслуговуванням), також можуть розраховувати на виплату допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. Однак для них це не гарантована виплата.

Підпунктом «з» пункту 2 наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 № 77 керівникам надано право в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників надавати робітникам, зайнятим обслуговуванням, матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

З огляду на те, що цією нормою не встановлено кількісних обмежень для надання матеріальної допомоги та не конкретизовано її виду, керівник установи має право надавати її і як матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки таким робітникам, і в разі іншої потреби.

Педагогічні та медичні працівники

Працівники, які обіймають посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, також мають право на отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Це передбачено абзацом одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (далі — Закон № 1060) та пунктом 1 постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78.

Нагадаємо, що посадові оклади окремих педагогічних працівників, які мають відповідні звання (приміром, «старший викладач», «викладач-методист») або працюють у спеціалізованих закладах (із особливим режимом, з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвит­ку), формуються з урахуванням підвищень. Тому матеріальна допомога на оздоровлення нараховується з урахуванням підвищених окладів.

При цьому, на думку МОН та Профспілки працівників освіти та науки (лист від 11.06.2001 № 1/9-223, № 02-8/267), виплата допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з  графіком їх надання.

Для медичних та фармацевтичних працівників надання допомоги на оздоровлення гарантовано абзацом третім пункту 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524). І виплачують її у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки.

До того ж, як роз’яснили МОЗ та Профспілка працівників охорони здоров’я України у своєму листі від 23.03.2012 № 10.01.67/773, № 03-93, допомогу на оздоровлення виплачують за основним місцем роботи працівника у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Допомога на оздоровлення планується у фонді оплати праці при складанні та затвердженні кошторису установи на бюджетний рік на кожного працівника, який має на неї право згідно із законодавством.

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня

Залежність розміру матеріальної допомоги на оздоровлення від обсягу виконуваної працівником роботи нормативно-правовими актами не визначена. Тому вона має виплачуватися у тому розмірі, який передбачено галузевими нормативно-правовим актами.

Зазначене повною мірою стосується надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам будь-якої галузі бюджетної сфери. Зокрема, МОЗ у листі про матеріальну допомогу наголосило, що працівникам, які працюють на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, допомога на оздоровлення виплачується у розмірі, встановленому Постановою № 524.

Аналогічну думку висловили МОН та Профспілка працівників освіти і науки України у листі від 11.06.2001 № 1/9-223, № 02-8/267. Матеріальна допомога на оздоровлення (працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників) надається незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується.

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам-сумісникам

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють на умовах сумісництва, на законодавчому рівні не врегульоване.

На думку Мінсоцполітики, матеріальну допомогу сумісникам, надають на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами (див. лист Мінсоцполітики від 16.03.2010 № 278/13/84-10).

Обчислення середньомісячної заробітної плати

Аби розрахувати матеріальну допомогу на оздоровлення, визначають середньомісячну заробітну плату працівника відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Для цього беруть виплати за останні два календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Відповідно до абзацу 3 пункту 2 Порядку № 100 працівникам, які працювали в установі менше ніж два календарних місяці, середню зарплату обчислюють із розрахунку виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. У разі ж, якщо й у ці місяці не було відпрацьовано жодного дня, середню заробітну плату визначають виходячи зі встановлених тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абз. 4 п.  2, абз. 3 п.  4 Порядку № 100).

При обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, як передбачено абзацом 3 пункту 2 Порядку № 100, беруть основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексації тощо. Усі виплати включають у тому розмірі, у якому їх нараховано. У разі коли кількість робочих днів відпрацьовано не повністю, премії, винагороди, інші заохочувальні виплати враховують пропорційно відпрацьованому часу.

Пунктом 4 Порядку № 100 передбачені виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження. Зокрема, не враховуються: виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Виплати, що їх обчислюють виходячи із середньої зарплати за останні два місяці роботи, нараховують шляхом множення середньоденної зарплати на робочі дні, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденну зарплату визначають діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль