text
Головбух: Бюджет

Преміювання працівників бюджетних установ 2017: кому і скільки

 • 22 травня 2017
 • 13365

Зазвичай за внесок у результати роботи установи працівникам виплачують премію. Тож можемо сказати, що премія має стимулювальний характер. Утім, бувало й так, що премією обнуляли індексацію. А нині — дотягують зарплату до рівня її мінімального розміру. Розглянемо основні тонкощі преміювання працівників бюджетних установ.

Основні умови оплати праці працівників бюджетних установ прописані у постанові КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298). Цей нормативний документ є основним дороговказом для керівника бюджетної установи під час встановлення тарифних ставок (посадових окладів), надбавок, доплат тощо. Звичайно, в цьому списку виплат є і премії.

Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівники бюджетних установ, закладів та організацій мають право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи (пп. «в» п. 4 Постанови № 1298).

Головне — аби таке преміювання було в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах цих органів та установ. Тобто керівники установ преміюють своїх працівників за наявності коштів, передбачених у кошторисі установи, та економії фонду оплати праці.

Однак цього для проведення преміювання працівників замало. Обов’язково потрібно діяти відповідно до власного положення про преміювання працівників.

Положення про преміювання працівників бюджетних установ 2017

Так, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установи встановлюють самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством. Таке право установ передбачене в абзаці другому статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Отже, установа має розробити самостійно положення про преміювання працівників бюджетної установи, дотримуючись норм Постанови № 1298 та інших нормативно-правових актів, що передбачають стимулювання ефективного виконання завдань і функцій працівниками відповідних підрозділів.

Тож конкретні умови, порядок та розміри преміювання залежно від наявних для цього коштів працівників визначають у положенні про преміювання відповідної бюджетної установи, яке є додатком до колективного договору.

У положенні про преміювання працівників бюджетної установи визначають:

 • коло працівників, на яких поширюється дія преміальної системи;
 • показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників.

Преміюють працівників за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, встановлених, зокрема, посадовими інструкціями та положеннями про відповідні органи, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

Отже, основними показниками для преміювання працівників можуть бути такі:

 • бездоганне виконання службових обов’язків, передбачених посадовою (робочою) інструкцією;
 • якість та результативність роботи;
 • безумовне виконання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, Статуту навчального закладу, наказів керівника;
 • висока виконавська дисципліна;
 • відсутність обгрунтованих зауважень контролюючих органів;
 • досягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу навчального закладу на міському (обласному) рівні;
 • ініціативність та результативність у роботі.

До того ж статтею 143 КЗпП встановлено, що до працівників установ можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Положення про преміювання працівників бюджетних установ зразок можна скачати тут.

Для преміювання працівників бюджетної установи потрібен ще один важливий документ — наказ про преміювання працівників бюджетних установ.

Наказ про преміювання працівників бюджетних установ

Підставою для виплати премій є наказ керівника про преміювання працівників установи.

Наказ про преміювання працівників погоджують із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

У наказі про преміювання обов’язково зазначають, за які досягнення премійовано працівника (високий рівень виконання доручень, внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи навчального закладу тощо).

Також у наказі про преміювання слід вказати, яку саме премію установлюють працівнику.

Види премій працівників бюджетних установ

З’ясувати, якими бувають премії, нам допоможе Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.

Вона виокремлює такі види премій:

У складі додаткової заробітної плати:

 • премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. А саме, премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування.

У складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат:

 • винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер. Зокрема:
 • винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);
 • премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;
 • премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
 • премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
 • одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі).

Граничне обмеження розміру премії

Прямих обмежень розміру премії законодавство не передбачає.

Проте виплата премії в бюджетній установі залежить від певних умов. Ми про них вже говорили.

Це і потреба дотримати вимоги Постанови № 1298, галузевих наказів, розроблених на виконання цієї постанови та інших нормативно-правових актів КМУ, які визначають умови оплати праці працівників окремих бюджетних установ та організацій.

Також не повинні містити граничного обмеження розміру премії умови положення про преміювання працівників установи.

Тож якщо жодних суперечностей з їх положеннями немає і є кошти на оплату праці, передбачені у кошторисі установи, керівник установи може спокійно преміювати працівників установи.

Працівники бюджетних установ, яких можна преміювати

Преміюють працівників за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, встановлених, зокрема, посадовими інструкціями та положеннями про відповідні органи, а також з урахуванням їхньої ініціативи та особистого внеску в загальні результати роботи.

Як ми зазначали, коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники, умови та розміри преміювання щодо кожної категорії працівників обов’язково обумовлюють у положенні про преміювання працівників установи.

Преміювання працівників, які працюють в установі за контрактом

Премію можна виплатити також і працівнику, якого прийняли на роботу за контрактом, скажімо, на час хвороби посадової особи.

Нагадаємо, що контракт — особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Отже, якщо преміювання працівників, які працюють в установі за контрактом, передбачене положенням про преміювання працівників цієї установи, її керівник може видати наказ про преміювання такого працівника.

Преміювання працівників в перший місяць роботи

Преміювання працівників в перший місяць роботи (навіть у 100%-вому розмірі посадового окладу) можливе за двох умов.

По-перше, коли положенням про преміювання установи, в якій працює працівник, не встановлено обмеження щодо нарахування премій працівникам у перший місяць роботи.

По-друге, коли такий працівник своєчасно і в повному обсязі виконував протягом місяця посадові обов’язки.

У такому разі відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи керівник установи може надати премію (приміром, у розмірі 100% посадового окладу). Звичайно, якщо фонд заробітної плати, затверджений у кошторисі установи дає йому таку можливість.

Позбавлення працівника установи премії

Трапляється, що дії працівника можуть призвести до того, що керівник ухвалить рішення про позбавлення працівника премії. Адже якщо працівник з тих чи тих обставин порушив трудову дисципліну, не виконав посадових обов’язків, керівник установи має відреагувати належно.

Як варіант, позбавити такого працівника премії.

Однак для цього в положенні про преміювання працівників бюджетної установи слід обов’язково визначити всі можливі випадки позбавлення премій.

Наводимо перелік можливих умов для позбавлення премії:

порушення вимог посадової інструкції;

невиконання наказів та розпоряджень керівника установи;

невиконання або неналежне виконання норм охорони праці;

порушення встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку режиму роботи;

запізнення на роботу або передчасне завершення роботи;

поява на роботі у нетверезому стані;

прогул;

інші порушення та недоліки, передбачені внутрішніми документами установи.

Зауважимо, що зменшення працівнику розміру премії або позбавлення її має бути документально оформлене.

Зокрема, керівник установи може видати відповідний наказ на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу, де працює працівник, якого позбавляють премії, або іншого документа, що підтверджує факт скоєння працівником порушення.

3 основних правила, про які варто пам’ятати під час преміювання працівників

1. Підставою для виплати премії є наказ керівника.

2. Наказ про преміювання працівника погоджують із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

3. У наказі про преміювання обов’язково зазначають, за які досягнення премійовано працівника (дотримання термінів та рівень виконання ним доручень, внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи установи тощо).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль