text
Головбух: Бюджет

Відпустка суміснику: яку саме та коли надавати

 • 26 травня 2017
 • 1463

Для сумісників — як внутрішніх, так і зовнішніх — передбачено особливий порядок надання відпусток. До того ж якщо за основним місцем роботи працівники мають право не лише на щорічну основну, а й на додаткові відпустки, то на роботі за сумісництвом окремі з таких відпусток не передбачені. Тож розповімо, на які відпустки мають право сумісники, за яких умов їх надають та як такі відпустки оплачують.

Порядок надання відпусток сумісникам залежить передусім від особливостей їхньої роботи.

Нагадаємо, що основні вимоги до роботи сумісників в бюджетній сфері встановлюють:

Перелічимо ключові моменти, що впливають на організацію роботи сумісників:

1) тривалість роботи за сумісництвом обмежується чотирма годинами на день, повний робочий день у сумісника може бути лише у вихідний;

2) загальна тривалість роботи протягом місяця — не більше половини місячної норми робочого часу;

3) внутрішні сумісники виконують роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час; 

4) оплата праці сумісників — за фактично виконану роботу;

І ще одне важливе правило, що безпоседньо стосується нашої нинішньої теми — надання відпусток сумісникам: 

5) відпустка за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Далі особливості надання відпусток сумісникам конкретизуємо за видами відпусток. Одразу ж зауважимо: сумісникам надаються не всі відпустки, передбачені Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), адже на окремі з них сумісники права не набувають. 

Чи надається щорічна відпустка працівникам сумісникам

Частиною третьою статті 56 Кодексу законів про працю України (КЗпП) визначено, що робота на умовах неповного робочого часу (в т. ч. робота сумісників, які працюють неповний робочий день) не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника.

Отже, право сумісника на щорічну основну відпустку безперечне. Тож така відпустка надається і внутрішньому суміснику, і зовнішньому суміснику.

Порядок надання щорічної відпустки суміснику має свої особливості.

Зазвичай щорічну відпустку в перший рік роботи працівнику надають після закінчення шести місяців безперервної роботи в цій установі. Так вимагає частина п’ята статті 10 Закону про відпустки.

Однак для сумісників — своє правило: право на щорічну відпустку повної тривалості вони набувають до настання 6-місячного строку безперервної роботи в перший рік роботи в установі. Працівники можуть йти у щорічну відпустку на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (п. 6 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). І законом не уточнено, яку саме відпустку (щорічну, соціальну, відпустку за свій рахунок тощо) має бути надано у цій ситуації за основним місцем роботи.

Є й інше, не менш актуальне правило, яке встановлює пункт 14 частини першої статті 25 Закону про відпустки:

якщо у працівника відпустка за основним місцем роботи більшої тривалості, на роботі за сумісництвом він може спокійно брати відпустку без збереження зарплати — аж поки відпустка за основним місцем роботи не завершиться.

Звичайно, на практиці можлива і протилежна ситуація — коли на роботі за сумісництвом працівник має право на відпустку більшої тривалості. Аби владнати таку ситуацію, доречно скористатися рекомендаціями Мінсоцполітики (лист від 12.08.2016 № 1294/13/84-16). А саме:

 • працівник може вийти на роботу за основним місцем роботи, а за сумісництвом — і надалі перебувати в щорічній відпустці;
 • працівник може отримати грошову компенсацію за сумісництвом, як передбачено статтею 24 Закону про відпустки, і стати до роботи. Звичайно, якщо він використав 24 к. дн. відпустки.
 • працівник може оформити відпустку без збереження зарплати за згодою сторін на основному місці роботи.

Ситуація 1. Надання щорічної відпустки зовнішнім сумісникам 2017 року

Працівниця, яка працює за сумісництвом з 1 лютого 2017 року, подала заяву про надання їй щорічної основної відпустки повної тривалості терміном на 24 календарних дні з 1 червня. Разом із заявою вона подала довідку з основного місця роботи, де зазначено: з 1 по 11 червня працівниці надають додаткову відпустку на дітей, а з 12 по 25 череня — відпустку без збереження зарплати за згодою сторін.

Як бачимо, період щорічної основної відпустки за сумісництвом збігається з періодами відпусток за основним місцем роботи. А те, що відпустки за основним місцем роботи не належать до щорічних, не може стати перешкодою у виконанні законодавчих гарантій статті 10 Закону про відпустки.

Тобто установа має надати відпустку за сумісництвом повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну і незважаючи на те, яку саме відпустку надають за основним місцем роботи.

Чи надається щорічна додаткова відпустка сумісникам

До щорічних додаткових відпусток належать:

 • щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Конкретну тривалість такої відпустки встановлюють колективним чи трудовим договором. Вона залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах;

 • щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором. Вона залежить від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Законодавство не забороняє надавати сумісникам додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Утім, для набуття сумісником права на такі відпустки слід дотримати умов:

 • у шкідливих і важких умовах чи в особливих умовах праці сумісник відпрацював не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників відповідної категорії за видами виробництв, цехів, професій, посад, визначеними законодавством;
 • проведена атестація робочого місця сумісника;
 • у колективному чи трудовому договорі конкретизовано умови надання такої відпустки для посади, яку обіймає працівник.

Статтею 8 Закону про відпустки передбачений ще один вид таких відпусток — щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер, затверджені наказом Мінсоцполітики від 10.10.1997 № 7 (далі — Рекомендації).

Нагадаємо, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП). Як зазначалося, робота сумісника не може перевищувати чотирьох годин на день. Тобто сумісник працює на умовах неповного робочого дня.

А як установлює пункт 2 Рекомендацій, ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

З цієї норми можемо зробити висновок, що суміcники не можуть працювати в умовах ненормованого робочого дня. Отже, права на щорічну додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем у сумісників (за неповного робочого дня) не виникає.

Зауважимо: для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись.

Інші щорічні додаткові відпустки сумісникам

З-поміж видів щорічних відпусток є також інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Приміром, щорічна додаткова відпустка, що надається державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування тощо. Утім, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування не можуть займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) на вимогу Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Тож про сумісництво таких осіб не може бути й мови.

Для медичних працівників передбачена щорічна додаткова відпустка за безперервну роботу на посадах у закладах (на територіальних ділянках), перелічених у пункті «н» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ. Основними критеріями для надання додаткової відпустки законодавство визначає стаж роботи на перелічених вище посадах та в закладах, тому така відпустка надається медичним працівникам незалежно від того, працюють вони на повну ставку чи на умовах скороченого робочого дня (0,25, 0,5 або 0,75 посади). На цьому наполягає Мінсоцполітики у листі від 22.01.2015 № 649/0/14-15/13. Отже, таку відпустку обов’язково надають сумісникам.

Соціальні відпустки суміснику

Як наполягають у Мінсоцполітики (лист від 05.08.2016 № 438/13/116-16), на роботі за сумісництвом працівник має право і на соціальні відпустки:

 • відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

Отже, будь яка з цих відпусток, наприклад відпустка по догляду за дитиною сумісникам, надається за загальним порядком.

Ситуація 2. Надання додаткової відпустки на дітей зовнішньому суміснику

Працівниця звільнилася з роботи у серпні, а у вересні влаштувалася до дитсадка на роботу за сумісництвом на 0,5 ставки вихователя. Чи має вона право у листопаді взяти додаткову відпустку на двох дітей тривалістю 10 днів?

Як зазначалося, додаткова соціальна відпустка на дітей сумісникам надається обов’язково.

Утім, коли працівниця звільнялася з попередньої роботи, навіть якби вона не використала там додаткову соціальну відпустку на дітей, під час звільнення їй повинні були виплатити грошову компенсацію відпустки, як це передбачено частиною першою статті 24 Закону про відпустки.

Отже, цього року на новому місці роботи працівниця не матиме права на додаткову соціальну відпустку, адже вже реалізувала своє право на таку відпустку, отримавши за неї грошову компенсацію.

Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Наразі немає нормативних актів, які б забороняли надавати таку відпустку  на роботі за сумісництвом. Отже, учасники бойових дій та інваліди війни, які працюють в установі за сумісництвом, мають на неї право.

Додаткова навчальна відпустка сумісника

Як передбачено статтею 216 КЗпП, на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.

Отже, на роботі за сумісництвом дні навчання працівника не оплачують. У цій ситуації суміснику надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи, керуючись пунктом 14 статті 25 Закону про відпустки.

Чорнобильська відпустка сумісника

Так звана чорнобильська відпустка або, як її називають законодавці, додаткова відпустка із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік передбачена певним категоріям осіб-чорнобильців Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII.

Таку відпустку надають лише за основним місцем роботи. Тож сумісники на таку відпустку права не мають.

Про розрахунок відпускних за сумісництвом читайте тут:

Компенсація відпустки суміснику при звільненні

Компенсація за невикористану відпустку сумісникам при звільненні надається на загальних підставах.

Нагадаємо: 

статтею 24 Закону про відпустки передбачено, що у разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки та дні невикористаної додаткової відпустки на дітей.

Ця норма поширюється також і на працівників, які працюють в установі за сумісництвом. До того ж якихось особливих правил стосовно компенсації невикористаної щорічної відпустки і додаткової відпустки на дітей для сумісників Закон про відпустки не містить.

Для внутрішнього сумісника компенсація за дні невикористаної відпустки у разі звільнення розраховується окремо за основною посадою та за сумісництвом.

Якщо ж працівник використав відпустку наперед, з його заробітної плати відраховують кошти, які він отримав за невідпрацьовану частину робочого року (ч. 1 ст. 22 Закону про відпустки).

Працівнику, який працює внутрішнім сумісником і звільняється лише з цієї посади, установа має виплатити компенсацію за дні відпустки, невикористані на посаді за сумісництвом.

Якщо ж працівник звільняється як з основного місця роботи, так і з місця роботи за внутрішнім сумісництвом, то установа має провести розрахунки за кожним місцем роботи і виплатити компенсацію (або відрахувати кошти) також за кожним з цих місць.

Як підтвердити відпустку за основним місцем роботи

Буває так, що на роботі за сумісництвом відпустка працівника менша за відпустку за основним місцем роботи. І він для продовження відпустки за сумісництвом хоче скористатися своїм правом на відпустку без збереження зарплати. У такому разі він має принести до установи підтвердний документ.

Так, разом із заявою про надання відпустки він подає довідку довільної форми з основного місця роботи, в якій має бути зазначено період надання йому щорічної відпустки.

Наведемо зразок довідки для відпустки сумісника:

Зразкова бюджетна установа

15 травня 2017 року                                                                                                № 127

Довідка

видана Іваненко Ользі Вікторівні про те, що згідно з наказом директора Успішної установи від 10.05.2017 № 432 їй надається щорічна основна відпустка на 24 календарних дні з 22.05.2017 по 15.06.2017 включно, а також додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, на 10 календарних днів із 16.06.2017 по 25.06.2017 включно.

Керівник        Ю. В. Семенюк

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль