Особливості складання кошторису бюджетної установи

15
Складання кошторису бюджетної установи цього року має свої особливості. Адже бюджетні установи на початку року для виконання своїх функціональних повноважень уже затвердили тимчасові кошториси. Наразі їм потрібно скласти кошториси, так би мовити, «постійні». Розповімо, на що потрібно звернути увагу бухгалтерським службам під час цього процесу.

Для складання кошторису бюджетної установи бюджетні установи мають дотримати вимоги Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

Нагадаємо, що кошторис бюджетних установ це основний плановий фінансовий документ, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов‘язань і здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набирає чинності закон про Державний бюджет України (далі — Закон про Держбюджет), то відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу України Уряд має право здійснювати витрати держбюджету, але з урахуванням певних обмежень. Так сталося і цьогоріч — Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 № 719-VII (далі — Закон про Держбюджет-2014) Президент Украї­ни підписав лише 17.01.2014.

Як мали діяти бюджетні установи на початку року, адже за законом кошти можуть виділятися їм лише за наявності затверджених кошторисів?

В обов’язковому порядку Мінфін склав тимчасовий розпис на І квартал 2014 року відповідно до абзацу 1 пункту 45 Порядку № 228. В свою чергу, бюджетні установи не призупинили свою діяльність — згідно із доведеним Мінфіном до головних розпорядників бюджетних коштів (далі — головні розпорядники) тимчасовим розписом склали тимчасові кошториси, затвердили їх і отримали фінансування. Тож про порядок складання кошторису бюджетної установи у цій ситуації і поговоримо.

Особливості складання кошторису бюджетної установи

Часто-густо бухгалтери бюджетних установ роблять помилки під час складання тимчасового та «постійного» кошторисів. Зауважимо, що такого визначення, як «постійний» кошторис бюджетним законодавством не передбачено. Ми застосовуємо таке визначення лише у межах цієї статті.

Незважаючи на те, що між тимчасовим та «постійним» кошторисами багато спільного, існують і суттєві відмінності, про які слід пам’ятати. Розглянемо основні з них детальніше, адже на часі затвердження кошторису бюджетних установ на 2014 рік (див. табл.).

Таблиця

Особливості складання кошторису бюджетної установи

Найменування показника

Кошторис

тимчасовий (на І квартал)

«постійний» (на рік)

Лімітна довідка про бюджетні асигнування

Не доводиться до головних розпорядників, оскільки тимчасовий кошторис формується на підставі витягу з тимчасового розпису бюджету

Доводиться до головних розпорядників бюджетних коштів у двотижневий строк  з дня прийняття закону про Держбюджет  (п. 26 Порядку № 228). Форма довідки затверджена Інструкцією № 57

Підстава для складання

Тимчасовий розпис бюджету на відповідний період (ч. 1 ст. 44 БК, абз. 1 п. 45 Порядку № 228)

Витяги із складових частин розпису бюджету, які Казначейство доводить до головних розпорядників протягом трьох робочих днів після його затвердження (п. 31 Порядку № 228, п. 2. 8 Інструкції № 57)

Форма

окремої форми для складання тимчасового кошторису не передбачено. Застосовуємо форму кошторису, затверджену Інструкцією № 57. Перед словом «кошторис» додаємо «тимчасовий»

Затверджена Інструкцією № 57 (п. 1 Порядку № 228)

Класифікація видатків бюджету

Видатки бюджету згідно із ч. 1 ст. 10 БК класифікуються за:

1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).

Класифікація видатків бюджету визначена Наказом № 11

Складові частини

Загальний фонд — обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій.

Спеціальний фонд — обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за видами доходів (або фінансування) та повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних із виконанням установою основних функцій (п. 1 Порядку № 228)

Невід’ємні частини

План асигнувань загального фонду бюджету, план спеціального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів (п. 2 Постанови № 228, п. 2.8 Інструкції № 57). Затверджуються одночасно із кошторисом. Форми затверджені Інструкцією № 57

Детальні розрахунки до кошторису

Не складають

Складають. Детальні розрахунки обгрунтовують показники видатків бюджету і є невід’ємною частиною кошторису. Їх форму погоджують із головним розпорядником бюджетних коштів (п. 2 Порядку № 228)

Період дії

Складається на період дії тимчасового розпису бюджету (як правило, на I квартал відповідного періоду)

Бюджетний період — один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (ч. 1 ст. 3 БК)

Строк припинення дії

Через 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів (абз. 1 п. 44 Порядку № 228)

31 грудня бюджетного періоду (ч. 1 ст. 3 БК)

Витрати бюджету

Можуть здійснюватися лише за бюджетними програмами, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Держбюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Держбюджет на наступний бюджетний період, поданому КМУ до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження (п. 1 ч. 1 ст. 41 БК)

У межах граничних обсягів видатків бюджету загального фонду, передбачених законом про Держбюджет

Обсяги асигнувань загального фонду

Сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Держбюджет на попередній бюджетний період (п. 2 ч. 1 ст. 41 БК)

У межах граничних обсягів видатків бюджету загального фонду, передбачених законом про Держбюджет

Обсяги капітальних видатків

Забороняється із загального фонду державного бюджету здійснювати витрати в частині капітальних видатків (п. 2 ч. 2 ст. 41 БК)

Визначаються законом про Держбюджет

Соціальні стандарти та соціальні гарантії

Застосовують у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду (п. 4 ч. 2 ст. 41 БК)

Застосовують у розмірах та на умовах, визначених законом про Держбюджет

Обсяги надходжень до спеціального фонду*

Визначають на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів бюджету, що плануються на відповідний бюджетний період (п. 17 Порядку № 228), як правило, на I квартал

Визначають на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів бюджету, що плануються на бюджетний період (п. 17 Порядку № 228)

Залишки бюджетних коштів за спецфондом

Не плануються (п. 16 Порядку № 228). У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховують до загального фонду державного бюджету (ч. 2 ст. 57 БК)

Розгляд проектів кошторисів

Розгляд головними розпорядниками показників проектів тимчасових кошторисів розпорядників нижчого рівня не передбачено

Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету, повноти надходження доходів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників (п. 12 Порядку № 228)

Кількість примірників

Два примірники, один зберігається в установі, а другий — в органі вищого рівня (абз. 2 п. 37 Порядку № 228)

Затвердження кошторису

Затверджує керівник бюджетної установи
(п. 45 Порядку № 228), підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати

Затверджує керівник відповідного органу вищого рівня (п. 32 Порядку № 228), підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати

Підписання кошторису

Підписує керівник фінансового підрозділу або бухгалтерської служби (п. 45 Порядку № 228)

Підписує керівник установи та керівник фінансового підрозділу або бухгалтерської служби (абз. 1 п. 37 Порядку № 228)

Термін затвердження кошторису

Після отримання від головного розпорядника витягу з тимчасового розпису бюджету, як правило, не пізніше строків виплати авансу із заробітної плати

Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису бюджету (п. 31 Порядку № 228)

Умовні скорочення:

Наказ № 11 — наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11;

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 № 228;

Інструкція № 57 — Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57.

Коли кошториси бюджетні установи не складають

Існують випадки, коли кошторис бюджетної установи складати не потрібно. Відповідно до пункту 1.7 Інструкції № 57 кошториси не складають за:

 • бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Держбюджет за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів та бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, коштів та мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів;
 • бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

Фінансування у таких випадках відбувається на підставі розпису бюджету.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль