Переговорна процедура закупівель: алгоритм проведення

106
Публічні закупівлі мають лише три види закупівельних процедур. Одна з них неконкурентна — добре знайома закупівельникам переговорна процедура. Проте проводять її тепер в електронній формі. Аби збагнути весь оновлений механізм проведення переговорної процедури, зупинимося на головних її етапах.

Перш ніж проаналізувати умови проведення переговорної процедури закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі — Закон про публічні закупівлі), нагадаємо про планування закупівлі.

Складання та оприлюднення річного плану закупівель

Будь-яка процедура закупівель має бути запланована у річному плані.

Адже відповідно до частини 6 статті 2 Закону про публічні закупівлі заборонено придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Закупівлі замовники мають запланувати в річному плані закупівель, складеному за новою формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

Нагадаємо, що

замовник самостійно та безплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом про публічні закупівлі, інформацію про закупівлю.

При цьому розміщення інформації в електронній системі закупівель замовник здійснює шляхом її внесення та заповнення в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника — електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках.

Зауважимо, що датою та часом оприлюднення/подання інформації в ЕСЗ є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника на електронному майданчику. А розміщенням/оприлюдненням інформації є наявність її в ЕСЗ в інтерактивному режимі реального часу.

Так, інформацію щодо річного плану закупівель замовник вносить у відповідні поля на електронному майданчику, на якому він зареєстрований для проведення процедур публічних закупівель. Далі така інформація щодо планування має автоматично з електрон­ного майданчика відобразитися у форматі затвердженої Наказом № 490 форми річного плану в ЕСЗ на веб-порталі публічних закупівель www.prozorro.gov.ua.

Нагадаємо, що згідно з Наказом № 490 в додаток до річного плану закупівель вносять інформацію про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі. Складають такий додаток за формою річного плану закупівель також шляхом заповнення відповідних полів на електронному майданчику.

КРОК 1. Приймаємо рішення про застосування переговорної процедури закупівлі

Переговорну процедуру закупівлі замовник застосовує у виняткових випадках, вичерпний перелік яких передбачено в частині 2 статті 35 Закону про публічні закупівлі. Підстави застосування переговорної процедури підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати конкурентну процедуру закупівлі. Тож ознаки винятковості та неконкурентності такої процедури закупівлі потребують об’єктивного та документально підтвердженого пiдходу.

Отже, документами, що підтверджують підстави для застосування переговорної процедури, можуть бути як документи, створені самим замовником, так і видані іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами (зокрема, експертні висновки, нормативні, технічні документи тощо), оскільки законодавець не встановив конкретних вимог до органу, який має видавати такі документи, та до переліку таких підтвердних документів.

Проте в кожному конкретному випадку радимо замовникові максимально об’єктивно підходити до обгрунтування неможливості застосувати конкурентні торги.

Далі проаналізуємо передбачений законодавцем перелік випадків (підстав), коли замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі. А також розглянемо, якими документами він може підтвердити наявність таких випадків.

Підстава 1 для застосування переговорної процедури закупівлі

Це — закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу.

Документи для підтвердження:

 • авторський договір про передачу виключного права на використання твору або авторський договір про передачу невиключного права на використання твору (ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII; далі — Закон № 3792);
 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (ст. 11 Закону № 3792, постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 № 1756);
 • охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель), а саме: патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII);
 • протокольне рішення про переможця архітектурного чи мистецького конкурсу (Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV; постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» від 25.11.1999 № 2137);
 • відповідні експертні висновки.

Підстава 2 для застосування переговорної процедури закупівлі

Це — відсутність конкуренції (зокрема, з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Документи для підтвердження:

 • документ про монопольне становище на ринку відповідного учасника (можна скористатися Зведеним переліком суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України в рубриці «Конкуренція»;
 • документ про підтвердження виключної технічної можливості єдиним учасником за конкретним предметом закупівлі товарів (послуг або робіт) виконати умови договору (зокрема, це можуть бути технічні документи на товар, певні експертні висновки).

Підстава 3 застосування переговорної процедури закупівлі

Це — нагальна потреба у здійсненні закупівлі через особливі економічні чи соціальні обставини, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендера, а саме пов’язані з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Як передбачено пунктом 24 частини 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту України, надзвичайна ситуація — це обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Так, частиною 5 статті 2 Закону про публічні закупівлі передбачено, що особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, визначених цим Законом (крім товарів, робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини 3 цієї статті), Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, МВС, ВБУ, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період встановлюються окремим законом.

Документи для підтвердження:

 • документ про неможливість проведення замовником конкурентних процедур закупівель (зокрема, протокол засідання тендерного комітету з розрахунком строку проведення відкритих торгів);
 • документ з інформацією про те, що нагальна потреба в закупівлі виникла в замовника у зв’язку з необхідністю негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Таким документом може бути висновок про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України, або ж експертний висновок Державної служби України з надзвичайних ситуацій про рівень надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру та соціальних надзвичайних ситуацій (наказ МВС України «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» від 04.09.2014 № 905);
 • документ про необхідність надання Україною у встановленому порядку гуманітарної допомоги іншим державам (зокрема, рішення про надання Україною гуманітарної допомоги, прийняте Верховною Радою України або Президентом України; доручення, розпорядження КМУ про надання гуманітарної допомоги).

Слід зазначити, що порядок надання Україною гуманітарної допомоги урегульовано Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV (далі — Закон № 1192), а також постановою КМУ «Про затвердження Порядку надання Україною гуманітарної допомоги» від 21.02.2001 № 161.

Гуманітарна допомога —

 це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

(абз. 3 ст. 1 Закону № 1192)

Підстава 4 для застосування переговорної процедури закупівлі

Четвертою підставою вважається випадок, коли замовник двічі відмінив тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Нагадаємо, що тендер (торги) — це здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі) (п. 28 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі).

Тож, по-перше, замовник може застосувати зазначену підставу лише у випадку, якщо він двічі відмінив процедуру закупівлі (тендер), яку він проводив за Законом про публічні закупівлі.

По-друге, підставою для таких двох відмін тендеру може бути саме відсутність достатньої кількості учасників.

Підставою для відміни торгів в обох випадках може бути тільки абзац 5 частини 1 статті 31 Закону про публічні закупівлі, а саме: подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше трьох пропозицій.

По-третє, під час переговорної процедури закупівлі замовник має врахувати, що предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не можуть відрізнятися від тих вимог, що замовник визначав попередньо у тендерній документації під час проведення тендерів за цим самим предметом.

Документи для підтвердження:

 • документи, що підтверджують наявність фактів відміни двох тендерів через відсутність достатньої кількості учасників: два рішення тендерного комітету про відміну торгів та два повідомлення про відміну торгів, оприлюднені замовником в електронній системі закупівель.

Підстава 5 для застосування переговорної процедури закупівлі

Це — потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Документи для підтвердження:

 • документ про підтвердження вимушеної потреби в закупівлі додаткового обсягу попередньо закупленого предмета закупівлі (зокрема, службові записки структурних підрозділів замовника з обгрунтуванням потреби);
 • документ про підтвердження необхідності здійснити закупівлю саме в того контрагента, у якого було раніше здійснено закупівлю, і про те, що заміна такого контрагента може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням (зокрема, такими документами можуть бути технічні документи, відповідний висновок експерта);
 • документи, які підтверджують здійснення замовником попередньої процедури закупівлі за тим самим предметом закупівлі та укладання договору з таким контрагентом (зокрема, договір про закупівлю).

Підстава 6 для застосування переговорної процедури закупівлі

Це — необхідність проведення додаткових будівельних робіт, які не зазначені у початковому проекті, але стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості головного (первинного) договору.

Документи для підтвердження:

 • документи про підтвердження проведення попередньої процедури закупівлі за тим же предметом закупівлі та укладання договору з цим же виконавцем робіт (зокрема, договір про закупівлю);
 • документальне підтвердження факту наявності непередбачуваних обставин, які виникли не з вини замовника, але через які є потреба проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, проте необхідних для виконання в цілому проекту;
 • експертний висновок проектної організації;
 • проектно-кошторисна документація на новий обсяг робіт (вартість додаткових робіт не має перевищувати 50% вартості головного (первинного) договору).

Підстава 7 для застосування переговорної процедури закупівлі

Це — закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, зокрема з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення КМУ або введених у дію відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Документи для підтвердження:

 • документи про підтвердження необхідності юридичного захисту прав та інтересів України (зокрема, рішення КМУ, Ради національної безпеки і оборони України).

До того ж у протоколі засідання тендерного комітету, який замовник складає у довільній формі, варто зазначити найменування та очікувану вартість предмета закупівлі, підставу застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 статті 35 Закону про публічні закупівлі, найменування учасника(-ів) процедури, з яким(-ми) проведено переговори.

Зауважимо, що в разі якщо замовник проводить переговори під час засідання тендерного комітету, на якому приймає рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, то інформацію щодо переговорів зазначають у протоколі засідання тендерного комітету. Водночас переговори можна оформити окремим протоколом переговорів (наприклад, якщо предметом закупівлі є товари та послуги, зазначені в абзаці 2 ч. 3 ст. 16 Закону про публічні закупівлі, оскільки за законом немає потреби перевіряти кваліфікацію учасника).

Якщо переговори проведено після прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, то результати переговорів оформлюють окремим протоколом засідання тендерного комітету (якщо є потреба в кваліфікаційній перевірці) або протоколом переговорів (якщо відсутня потреба в кваліфікаційній перевірці).

Зауважимо, що відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі кваліфікаційних критеріїв є три, а саме наявність:

 • обладнання та матеріально-технічної бази;
 • працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

При цьому замовник може вимагати від учасника переговорної процедури закупівлі документальне підтвердження його відповідності навіть одному з таких кваліфікаційних критеріїв.

За законом замовник проводить переговори з одним або кількома учасниками. Протокол переговорів складають у довільній формі. При цьому підтвердженням факту проведення переговорів можуть бути й інші документи (наприклад, листування).

КРОК 2. Приймаємо рішення про намір укласти договір про закупівлю

Як передбачено частиною 3 статті 35 Закону про публічні закупівлі, за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) замовник приймає рішення про намір укласти договір.

Оприлюднення замовником інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та обгрунтування її застосування не передбачено.

Переможець процедури закупівлі — це 

учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону про публічні закупівлі).

Повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного календарного дня після прийняття рішення.

Слід звернути увагу на те, що за законом повідомлення про намір укласти договір має містити:

 • найменування та місцезнаходження замовника;
 • найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
 • строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори;
 • ціну пропозиції;
 • обгрунтування застосування переговорної процедури.

Зауважимо, що в пункті 13 затвердженої форми повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури (далі — форма) замовник має зазначити умову застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 статті 35 Закону про публічні закупівлі, а в пункті 14 форми — обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

КРОК 3. Укладаємо договір про закупівлю за результатами переговорної процедури

Договір про закупівлю укладають у письмовій формі відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом про публічні закупівлі.

При цьому учасник — переможець переговорної процедури закупівлі під час укладення договору має надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

Зауважимо, що відповідно до частини 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі умови договору про закупівлю не можуть відрізнятися від ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Увага!

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону про публічні закупівлі договір про закупівлю є нікчемним, зокрема, в разі його укладення з порушенням вимог частини 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі, тобто якщо умови договору відрізнятимуться від ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Строк, протягом якого замовник не має права укладати договір про закупівлю, оскільки має бути забезпечено право осіб на оскарження рішень замовника, становить 10 календарних днів.

При цьому відлік маємо вести від дня оприлюднення на веб-порталі www.prozorro.gov.ua повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Строк, протягом якого не можна укладати договір (скорочений строк), становить п’ять календарних днів. А відлік, знову ж таки, ведемо з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Скорочений строк стосується таких двох випадків:

 • закупівля за так званою нагальною потребою;
 • закупівля нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, зокрема з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення і послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування).

Що ж до кінцевого строку укладання договору про закупівлю у разі проведення переговорної процедури закупівлі, то такий строк передбачено в Законі про публічні закупівлі. Однак не прямо в нормі, яка регулює питання строку укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі, а в частині 4 статті 35 Закону про публічні закупівлі, яка визначає підстави для відміни такої процедури закупівлі.

Так, кінцевий строк укладання договору за результатами переговорної процедури — 35 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір (20 календарних днів — у  разі «нагальної» закупівлі та окремих товарів/послуг).

Варто звернути увагу, що відповідно до пункту 7 частини 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі для внесення відповідних змін до істотних умов договору в частині зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, потрібно, щоб сторони заздалегідь установили в договорі про закупівлю відповідний порядок зміни ціни.

Слід звернути увагу на те, що строк оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору становить три календарних дні.

До того ж повідомлення про внесення змін до договору замовники оприлюднюють в усіх без винятку восьми випадках, що передбачені частиною 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі.

КРОК 4. Оформлення результатів переговорної процедури закупівлі

За Законом про публічні закупівлі оголошення про результати процедури закупівлі не передбачено. А от звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

Вимоги до звіту про результати проведення процедури закупівлі встановлені в частині 1 статті 19 Закону про публічні закупівлі. Так, у звіті за результатами переговорної процедури закупівлі обов’язково зазначають:

 • найменування предмета закупівлі;
 • кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 • ціну пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі та сума, визначена в договорі про закупівлю;
 • дату оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі;
 • дату укладення договору про закупівлю;
 • зведену інформацію про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі.

Форма звіту про результати проведення процедури закупівлі затверджена Наказом № 490.

КРОК 5. Відміна переговорної процедури закупівлі

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону про публічні закупівлі переговорну процедуру замовник відміняє у разі:

якщо замовник допустив порушення, що вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

неможливості усунути порушення, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель;

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

непідписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (20 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 2 статті 36 Закону про публічні закупівлі, а також у разі закупівлі:

 • нафти, нафтопродуктів сирих;
 • електричної енергії, послуг з її передання та розподілу;
 • централізованого постачання теплової енергії;
 • централізованого постачання гарячої води;
 • послуг з централізованого опалення;
 • послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів;
 • телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів;
 • послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;
 • послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування).

При цьому замовник може відмінити переговорну процедуру закупівлі частково (за лотом).

Слід звернути увагу, що рішення про відміну переговорної процедури закупівлі має прийняти тендерний комітет, оформивши його протоколом у довільній формі.

Як передбачено частиною 3 статті 31 Закону про публічні закупівлі, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом одного календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення, а система автоматично надсилає усім учасникам.

З комплексного аналізу норм Закону про публічні закупівлі не вбачається, що норми статті 31 цього Закону поширюються на переговорну процедуру закупівлі.

При цьому в Законі про публічні закупівлі немає будь-яких інших норм щодо обов’язку замовника оприлюднювати повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі.

Водночас Наказом № 490 не затверджено форми повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі.

Документи та строки оприлюднення інформації про закупівлю у разі переговорної процедури закупівлі

Документ (інформація)

Строки

Повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури

Протягом 1 к. дн. з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Договір про закупівлю

Протягом 2 к. дн. з дня його укладення

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Протягом 1 к. дн. після оприлюднення договору про закупівлю

Повідомлення про внесення змін до договорі

Протягом 3 к. дн. з дня внесення змін

Звіт про виконання договору

Протягом 3 к. дн. з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірванняВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль