Розрахунок середньої зарплати: коли одноразові виплати не враховують

92
Розрахунок середнього заробітку для бухгалтера — звична справа. Та іноді і в ньому трапляються помилки. Приміром, коли у розрахунку неправильно враховані виплати. Тож нині розповімо, коли одноразова винагорода має місце у розрахунку, а коли — ні.

Розрахунок середньої заробітної плати проводять керуючись нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995  № 100 (далі — Порядок № 100).

Приміром, аби оплатити час перебування працівника у щорічній, навчальній та творчій відпустках, додатковій відпустці на дітей або виплатити йому компенсацію за невикористані відпустки, бухгалтер має пригадати основні правила розрахунку середньої заробітної плати. І при цьому важливо не лише правильно провести сам розрахунок, а й не помилитися при визначенні виплат за розрахунковий період, які потрібні для цього розрахунку.

Які виплати враховувати під час розрахунку середньої зарплати

Виплати, які має взяти бухгалтер до розрахунку середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, встановлює пункт 3 Порядку № 100.

До них належать такі виплати:

  • основна заробітна плата;
  • доплати і надбавки (за  надурочну  роботу та роботу в нічний час; суміщення професій  і  посад;  розширення  зони  обслуговування або виконання підвищених    обсягів   робіт   робітниками-почасовиками;   високі досягнення  в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
  • виробничі  премії  та  премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
  • винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років тощо. 

Увага!

Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати за останні два календарних місяці під час обчислення середньої заробітної плати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Як бачимо, у переліку згадана одноразову винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років.

Утім, вона має місце  у розрахунку середньої заробітної плати не завжди. Порядок № 100 передбачає особливе правило її зарахування.

Як враховувати одноразову винагороду під час розрахунку середньої зарплати

Правило для врахування одноразової допомоги урядовці прописали в абзаці другому пункту 3 Порядку № 100.

Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років потрібно зараховувати до середнього заробітку додаванням до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Отже, кожен бухгалтер має запам’ятати це правило і...

одноразову винагороду враховувати у середньому заробітку

Якщо за підсумками роботи за 2016 рік одноразова винагорода була виплачена у січні 2017 року, то впродовж 2017 року її потрібно враховувати під час обчислення середньої заробітної плати, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди. На цьому наголосило і Мінсоцполітики у листі від 20.04.2017 № 1225/0/101-17/282.

одноразову винагороду не враховувати у середньому заробітку

Якщо одноразову винагороду  нараховано за поточний рік у тому самому році, то її не враховують за розрахунку середньої заробітної плати.

Тобто одноразову винагороду можна брати до розрахунку середньої заробітної плати лише в тому разі, коли її нарахують у поточному році за минулий рік (таку ж позицію висловило Мінпраці у листі від 26.01.2007 № 49/13/155-07).

Зауважимо: 

керівнику установи варто мати на увазі таку особливість розрахунку середньої зарплати, ухвалюючи рішення про нарахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років.

Розглянемо, як під час розрахунку середньої зарплати для оплати часу відпусток, правильно врахувати премії та одноразову винагороди за підсумками роботи за рік у конкретній ситуації.

СИТУАЦІЯ. Працівник іде у щорічну основну відпустку з 15.05.2017 на 16 календарних днів. Як правильно нарахувати відпускні, якщо протягом розрахункового періоду за травень 2016-го — квітень 2017 року працівнику нарахували:

  • заробітну плату за розрахунковий період — 55 450,00 грн;
  • одноразову винагороду за підсумками роботи за 2016 рік (нарахована в січні 2017 року, — 2400,00 грн);
  • премію за річний фінансовий звіт — 500,00 грн.

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Розрахунковим періодом для нарахування відпускних буде травень 2016-го — квітень 2017 року. Нарахування працівнику відпускних наведемо в Таблиці 1.

Оскільки одноразову винагороду за підсумками роботи за рік нараховано в поточному році за попередній календарний рік, її зараховують до середнього заробітку — додаванням до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди.

Премію за річний фінансовий звіт не беруть до розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних, адже вона має разовий характер.

Таблиця 1

Найменування показника

Одиниці виміру

Розрахунок

Результат розрахунку

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді за вирахуванням святкових і неробочих днів

к. дн.

365 к. дн. – 11 дн.

354

Сумарний заробіток за останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки

грн

55 450,00 грн + 2400,00 грн (2400,00 грн ÷ 12 міс. × 12 міс.)

57 850,00

Середньоденна заробітна плата

грн/к. дн.

57 850,00 грн ÷ 354 к. дн.

163,42

Сума відпускних

грн

163,42 грн/к. дн. × 16 к. дн.

2614,72

Які виплати не враховувати під час розрахунку середньої зарплати

Виплати, які під час розрахунку середньої заробітної плати 2017 року у всіх випадках її збереження не враховують, наведемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Виплати

Підстава

Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками)

пп. «а» п. 4 Порядку № 100

Одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо)

пп. «б» п. 4 Порядку № 100

Компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових)

пп. «в» п. 4 Порядку № 100

Премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності)

пп. «г» п. 4 Порядку № 100

Грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

пп. «д» п. 4 Порядку № 100

Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати

пп. «е» п. 4 Порядку № 100

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором

пп. «є» п. 4 Порядку № 100

Вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

пп. «ж» п. 4 Порядку № 100

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

пп. «з» п. 4 Порядку № 100

Виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

пп. «и» п. 4 Порядку № 100

Вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування

пп. «і» п. 4 Порядку № 100

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

пп. «ї» п. 4 Порядку № 100

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я

пп. «й» п. 4 Порядку № 100

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства

пп. «к» п. 4 Порядку № 100

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати

пп. «л» п. 4 Порядку № 100

Якщо ж розрахунок середньої заробітної плати проводять за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховують:

  • виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо);
  • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль