Виплата матеріальної допомоги медичним працівникам

349
Медичні працівники мають право на щорічну виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, а також іншої допомоги. Умови таких виплат чітко прописує законодавство. Розповімо, коли такі виплати є обов’язковими, а коли — ні, а також нагадаємо порядок надання допомоги і її розмір.

Як і решта виплат, матеріальна допомога медичним працівникам регулюється передусім Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінсоцполітики і МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519). 

Пункт 5.11 Умов № 308/519 визначає, що керівники закладів охорони здоров'я та соціального захисту мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 

Конкретний розмір матеріальної допомоги визначає керівник закладу. Однак він може це робити лише в межах фонду заробітної плати. 

Якщо ж йдеться про матеріальну допомогу керівнику — для надання допомоги цій категорії працівників потрібне рішення органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. 

Як бачимо, ця норма стосується виплати будь-якої матеріальної допомоги медичним працівникам, як-то матеріальної допомоги на лікування, на оздоровлення чи для вирішення соціально-побутових питань. Водночас умови надання кожної з цих видів допомоги будуть різними.

Розглянемо їх почергово.Матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам є обов’язковою. Абзац четвертий пункту 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) не припускає інших варіантів дій. За його приписом медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) допомога на оздоровлення виплачується у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

На виплату матеріальної допомоги відомче підпорядкування закладу не впливає. Тобто немає різниці, в якому саме державному і комунальному закладі працює медичний чи фармацевтичний працівник — в закладі охорони здоров’я, соціального захисту, навчальному закладі.

Нагадаємо, що медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам (стаття 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Окрім того, допомогу на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки надають працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі (п. 1 постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 № 174).

Її виплачують в розмірі посадового окладу (з урахуванням підвищень посадового окладу). Однак лише за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам закладу.

Кому виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення

Відповідно до законодавства на виплату допомоги на оздоровлення мають право:

  • професіонали з повною вищою медичною і фармацевтичною освітою,
  • спеціалісти з базовою і неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою,
  • особи з повною вищою і неповною вищою (немедичною) освітою, які закінчили:

–          вищий або середній спеціальний навчальний заклад, отримали вищу або неповну вищу економічну, економіко-статистичну, статистичну та інженерно-економічну освіту, пройшли спеціальну підготовку і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, мають право працювати на посадах лікарів-статистів, у т. ч. і керівників відділів обліку і медичної статистики, і на посадах медичних статистів;

–          вищі навчальні заклади за спеціальностями «Біологія», «Фармація», «Хімія», «Хімія-фармація», «Біохімія», які пройшли спеціальну підготовку і отримали звання лікаря-спеціаліста із конкретної лікарської спеціальності або мають сертифікат, який дає право займати посаду лікаря-спеціаліста, можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, у т. ч. на посаді завідуючого лабораторією, при наявності стажу роботи на посаді лікаря-лаборанта не менше 5 років;

–          вищі або середні спеціальні навчальні заклади і отримали фізкультурну освіту, можуть працювати на посадах інструкторів із лікувальної фізкультури і медичних сестер з масажу;

–          середній спеціальний навчальний заклад зі спеціальності «Лаборантська справа» (техніки-хіміки) і можуть працювати на посадах лаборантів санітарно-профілактичних установ;

–          рентгенівський або медичний електротехнічний технікум зі спеціальності «рентгенотехнік», можуть працювати на посадах рентгенолаборанта;

–          медико-біологічний факультет вищих навачльних закладів, отримали вищу освіту зі спеціальностей «Біофізика», «Кібернетика», «Біохімія», були зараховані на лікарські посади в установи охорони здоров'я до 01.04.1995 відповідно до вимог наказу МОЗ від 25.12.1992 № 195 і зберігають право на подальшу роботу на посадах тих же найменувань;

–          річні курси з підготовки медичних сестер для дитячих ясел і допущені до роботи на посадах постових медичних сестер у будинках дитини, дієтичних сестер молочних кухонь, медичних сестер у поліклініках (поліклінічних відділеннях) із обслуговування дітей дошкільних закладів, інструкторів-дезинфекторів (були зараховані до 01.01.1993),

  • лікарі-інтерни, які мають повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», проходять спеціалізацію за певною спеціальністю медичного профілю та зараховані на ці посади до штату закладу охорони здоров'я.

Як випливає з Постанови № 524, особи з вищою медичною або неповною вищою медичною освітою, які працюють на посадах, що не вимагають наявності медичної освіти, за винятком тих, що перераховані вище, права на матеріальну допомогу не мають. Наприклад: медичні реєстратори, молодші медичні сестри, дезінфектори тощо.

Таким працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення можна виплатити на підставі п.5.11 Умов №308/519, тобто в межах фонду оплати праці.

Порядок виплати матеріальної допомоги на оздоровлення

Закцентуємо увагу на ключових умовах виплати матеріальної допомоги медичним працівникам.

1. Як виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення у разі поділу щорічної відпустки?

Матеріальну допомогу на оздоровлення надають під час надання основної щорічної відпустки. Якщо відпустку ділять на частини (за умови, що основна безперервна частина відпустки становить не менше 14 календарних днів), то допомогу надають один раз до будь-якої частини відпустки медичного працівника.

Так, разом із заявою про надання щорічної відпустки працівник подає заяву про надання допомоги на оздоровлення. Адже у разі поділу щорічної відпустки на частини допомогу виплачують один раз до тієї частини відпустки, що її визначить працівник. Тобто своє рішення він має оформити документально. Далі на підставі заяви працівника керівник видає відповідний наказ.

2. Скільки має пропрацювати працівник, аби мати право на виплату матеріальної допомоги?

Законодавство не встановлює жодних обмежень щодо тривалості роботи для надання матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам. Оскільки така допомога надається разом із щорічною відпусткою, потрібно відштовхуватися від законодавчих норм, які регулюють порядок надання такої відпустки.

Законодавчими нормами передбачено випадки, коли працівник має право оформити щорічну оплачувану відпустку, пропрацювавши менше одного року. Так, право на щорічну відпустку з'являється в усіх працівників, які пропрацювали 6 місяців.

Вагітній жінці за її заявою до надання відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами може бути надана щорічна відпустка повної тривалості незалежно від стажу роботи у закладі.

3. Чи виплачується матеріальна допомога у разі виплати компенсації за дні невикористаної відпустки?

У разі виплати працівникам компенсації за невикористану щорічну відпустку за попередні роки допомога на оздоровлення не виплачується.

4. Якщо на працівника наклали дисциплінарне стягнення, чи можна виплатити йому матеріальну допомогу?

Якщо працівнику винесено догану, то відповідно до статті 151 Кодексу законів про працю України (КЗпП) протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Увага!

Факт винесення працівнику дисциплінарного стягнення у вигляді догани не може бути підставою для відмови у наданні допомоги на оздоровлення, оскільки така виплата не належить до заходів заохочення.

5. У якому розмірі виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо медичний працівник працює на умовах неповного робочого дня чи неповного робочого тижня?

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня чи неповного робочого тижня, допомога виплачується у розмірі, встановленому Постановою № 524.

6. Який порядок виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, якщо працівник звільняється?

Якщо працівнику перед звільненням за його бажанням надана невикористана щорічна відпустка, йому нараховують відпускні і виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення.

Якщо працівник пішов у щорічну відпустку і йому виплатили матеріальну допомогу на оздоровлення, але під час відпустки він подав заяву на звільнення, — при кінцевому розрахунку виплачена йому матеріальна допомога не утримується. Підстав для її повернення немає навіть тоді, коли працівник звільняється не відпрацювавши рік (див. лист Мінсоцполітики від 04.09.2013 № 963/13/84-13).

Якщо працівник звільняється і не бере відпустку, то йому виплачують грошову компенсацію за дні невикористаної щорічної відпустки. Однак за виплати компенсації за невикористану відпустку матеріальну допомогу не компенсують і не виплачують.

6. Як бути з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення суміснику?

За загальним правилом працівнику, який працює за сумісництвом, оплата праці визначається за фактично відпрацьований час, на основі складових, передбачених умовами оплати праці.

Матеріальну допомогу на оздоровлення сумісникам надають на загальних підставах, якщо інше не передбачене окремими нормативними актами.

Для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом, жодних законодавчих обмежень у виплаті допомоги на оздоровлення не встановлено.

Увага!

Однак МОЗ наголошує, що допомога на оздоровлення виплачується лише  за основним місцем роботи працівника (за місцем збереження трудової книжки працівника). Таке роз’яснення зустрічаємо у листах від 02.03.2017 № 10.1 -13/Д-1/697-17/6006 та від 23.03.2012 № 10.01.67/773; № 03-93.

Розмір матеріальної допомоги

Матеріальну допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу з урахуванням всіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

На такому порядку наполягає МОЗ в уже згаданому нами листі від 23.03.2012 №10.01.67/773, № 03-93.

У графі 12 тарифікаційного списку відображається посадовий оклад з підвищеннями, який у свою чергу затверджують у штатному розписі закладу охорони здоров’я. Отже, як роз’яснює МОЗ, якщо медичний (фармацевтичний) працівник працює на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня (наприклад, на 0,25; 0,5; 0,75 ставки), то допомога на оздоровлення виплачується такому працівнику у розмірі посадового окладу, залежно від обсягу роботи за даною посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25), який відображається у графі 13 тарифікаційного списку.

Зауважимо:

сума матеріальної допомоги на оздоровлення під час порівняння заробітної плати працівник з розміром мінімальної заробітної плати не враховується.

Надання іншої матеріальної допомоги

Працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі, виплачують також щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Водночас для такої виплати мають бути забезпечені у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкові виплати.

Надають таку допомогу у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік за рішенням керівника закладу (або ж за рішенням органу вищого рівня для керівників закладів. Якщо, звичайно, наявні кошти на оплату праці в закладі дають змогу це зробити).

Також керівники закладів охорони здоров'я та соцзахисту мають право надавати працівникам іншу матеріальну допомогу у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Оскільки така виплата не має обов'язкового характеру, для її отримання заява працівника обов'язкова. Адже в ній працівник повинен вказати обставини, які спричинили потребу у  такій виплаті. Якщо керівник прийме позитивне рішення, на підставі заяви працівника він видає відповідний наказ, де і буде визначений конкретний розмір матеріальної допомоги, але не більше ніж розмір посадового окладу.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль