text
Головбух: Бюджет

Амортизація основних засобів: проведення та субрахунки для обліку

 • 29 червня 2017
 • 4288

Потреба нарахувати амортизацію основних засобів доволі часто постає перед бухгалтером бюджетної установи. Із 01.01.2017 суми амортизації основних засобів відображають за новими субрахунками бухгалтерського обліку. Тож про всі нюанси нарахування амортизації основних засобів та відображення її в обліку розповімо докладно.

Амортизацію основних засобів нараховують керуючись:

 • Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(с)БОДС) 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121);
 • Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації).

Основні принципи нарахування амортизації наразі не змінилися. Утім, з початку 2017 року змінилися субрахунки для відображення нарахованої амортизації в бухгалтерському обліку та їх кореспонденція. Адже із 01.01.2017 запроваджено:

 • План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203;
 • Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

Розповімо далі, як потрібно нараховувати амортизацію основних засобів і відображати її в обліку за новими субрахунками та проведеннями.

Основні правила нарахування амортизації основних засобів

Нагадаємо спочатку основні правила нарахування амортизації.

Амортизація — це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації; п. 4 розд. І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»).

Нараховують амортизацію (п. 3 розд. IV НП(с)БОДС 121) протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у разі визнання цього об’єкта активом (зарахування на баланс).

Призупиняють нарахування амортизації на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єкта основних засобів.

Також амортизацію не нараховують на об’єкти основних засобів, доступ до яких обмежений через те, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

Після визнання втрат від зменшення корисності амортизацію основних засобів нараховують з огляду на переглянутий строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів.

Об’єктом амортизації є вартість, яку амортизують. Цю вартість визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю активу та його ліквідаційною вартістю (п.1 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ)

Під час визначення строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів враховують (п. 4 розд. IV НП(с)БОДС 121) такі чинники:

·         очікуване використання цього об’єкта установою. Його оцінюють з огляду на очікувану потужність або фізичну продуктивність об’єкта основних засобів;

·         очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об’єкта основних засобів та якості його сервісного обслуговування;

·         моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або внаслідок зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надає цей об’єкт основних засобів;

·         правові або подібні обмеження на використання об’єкта основних засобів.

Вартість об’єкта основних засобів розподіляють на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) через нарахування амортизації на дату балансу. Утім, за рішенням керівника установи, оформленим розпорядчим документом про облікову політику (див. Положення про облікову політику установи), амортизацію можуть нараховувати на річну дату балансу (п. 5 розд. IV НП(с)БОДС 121).

Місячну суму амортизації визначають діленням річної суми амортизації на 12. Для того, щоб визначити суму амортизації за відповідний період, зазначену суму множать на число місяців перебування у використанні об’єкта основних засобів та введення в експлуатацію. 

Нараховувати амортизацію починають з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та був введений в експлуатацію. А припиняють її нараховувати з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Амортизацію основних засобів та ІНМА спеціального призначення установи нараховують із застосуванням прямолінійного методу (п. 6 розд. IV НП(с)БОДС 121). Утім, це не стосується ІНМА, вартість яких амортизують за методом, визначеним у пункті 7 розділу IV НП(с)БОДС 121. Зокрема, амортизацію на них нараховують у першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50% його первісної вартості, а решту 50% цієї первісної вартості — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Докладно про нарахування амортизації основних засобів не на дату квартального чи річного балансу читайте тут.

Відображення в обліку нарахованої амортизації основних засобів

Згідно з пунктом 8 розділу ІV НП(с)БОДС 121 суму нарахованої амортизації бюджетні установи відображають збільшенням суми зносу основних засобів та витрат.

Для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію основних засобів та витрати установи застосовують субрахунки, керуючись Порядком застосування Плану рахунків. Тож на субрахунку:

·         1411 «Знос основних засобів» відображають знос об’єктів основних засобів, облік яких ведуть на рахунку 10 «Основні засоби». Утім, винятком є знос об’єктів інвестиційної нерухомості;

·         1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів» — знос тих необоротних активів, облік яких ведуть на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Як визначає пункт 2 розділу ІІ НП(с)БОДС 135 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568, амортизація є одним із елементів витрат за обмінними операціями. Тому нараховану амортизацію визнають витратами та обліковують на субрахунку:

·         8014 «Амортизація» — ведуть, зокрема, облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, які установа використовує в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов’язаних із основною діяльністю;

·         8114 «Амортизація» — ведуть, зокрема, облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, які установа використовує в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

Зауважимо: у деяких бюджетних установах на субрахунку 8014 відображають суму нарахованої амортизації на необоротні активи, придбані (отримані) за рахунок коштів загального фонду, а на субрахунку 8114, відповідно, — спеціального фонду. Такий поділ є неправомірним. Адже критерієм віднесення сум амортизації на той чи той фонд є види діяльності установи, в яких його використовують, а не джерело (фонд), за рахунок якого придбано цей актив.

Для відображення в обліку амортизації ОЗ та ІНМА застосовують проведення, зазначене в рядку 1.20 Типової кореспонденції (див. табл.).

Відображення в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховано амортизацію основних засобів

8014 «Амортизація», 8114 «Амортизація»

1411 «Знос основних засобів»,

1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

Як бачимо з Таблиці, нині за нарахування амортизації бюджетні установи не зменшують внесеного капіталу (субрахунок 5111), як це робили до 2017 року із фондом у необоротних активах (субрахунок 401). Із 2017 року внесений капітал (субрахунок 5111) формують первісна вартість об’єктів основних засобів та ІНМА, придбаних у цьому році, а також залишкова вартість об’єктів, придбаних до 2017 року.

Як відобразити в обліку амортизацію, нараховану не на дату квартального чи річного балансу, див. тут.

Документування операцій з нарахування амортизації основних засобів

Для нарахування амортизації використовують типові форми, затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818, а саме:

 •  Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів);
 •  Розрахунок амортизації інших необоротних активів.

(!) Нараховують амортизацію та відображають у бухгалтерському обліку в гривнях з копійками.

Розрахунок амортизаційних відрахувань додають до регістрів бухгалтерського обліку (п. 5 розд. V Методрекомендації з обліку ОЗ).

Останнього дня звітного періоду бухгалтерським проведенням, зазначеним у рядку 6.2 Типової кореспонденції, виконують заключні операції за субрахунками з обліку витрат за сумами нарахованої амортизації. Тобто за Д-т субрахунку 5511«Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»  та К-т субрахунків 8014, 8114 «Амортизація» формують фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний період.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль