Консолідована фінансова звітність бюджетних установ: як правильно заповнювати

2005
У Казначействі перевірили консолідовану фінансову звітність головних розпорядників коштів державного бюджету за I квартал 2017 року. І проаналізувавши помилки, вирішили допомогти розпорядникам не припускатися їх у майбутньому. Тож які саме помилки помітили працівники Казначейства, зараз розповімо.

Консолідована фінансова звітність головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету до Казначейства подається за формами, затвердженими:

 • Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — НП(с)БОДС 101);
 • Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307).

За яким порядком складається та подається консолідована фінансова звітність

Консолідована фінансова звітність  це — фінансова звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів контролюючого суб'єкта та контрольованих ним суб'єктів як єдиної економічної групи.

Нагадаємо, що

контролюючий суб'єкт державного сектору — головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів.

Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності регламентує Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629.

Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору.

Зауважимо: 

суб'єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

Окрім цього, контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності у підпорядкованих бюджетних установах покладено на бухгалтерську службу бюджетної установи, у підпорядкуванні якої такі бюджетні установи перебувають (п. 6 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59).

Утім, Казначейство за результатами перевірки консолідованої фінансової звітності за I квартал 2017 року робить висновки (лист від 12.06.2017 № 14-08/468-9522), що окремі керівники бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів не виконали своїх повноважень в частині контролю за складанням звітності розпорядниками бюджетних коштів, які належать до сфери їх управління.

Яких саме помилок припустилися в консолідованій фінансовій звітності бюджетні установи за I квартал 2017 року?

Квартальна фінансова звітність суб'єктів державного сектору складається з Балансу (форма № 1-дс) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).

Чого не можна робити під час складання консолідованої фінансової звітності

Статті «Довгострокові біологічні активи» не заповнюють

Низка головних розпорядників бюджетних коштів взяли до консолідації дані фінансових звітів за формою № 1-дс підпорядкованих бюджетних установ, де були заповнені статті:

 • «Довгострокові біологічні активи» — рядки 1040-1042;
 • «Поточні біологічні активи» — рядок 1090.

Водночас Мінфін у своєму роз’ясненні від 28.03.2017 № 35220-06-5/8303 чітко вказав, що ці статті Балансу не заповнюються, бо НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» допоки що не набрало чинності.

Грошові кошти в статтях Балансу не сумують

Припустилися помилки головні розпорядники бюджетних коштів у консолідованій фінансовій звітності під час заповнення статей Балансу:

 • «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті» — рядки 1160-1163;
 • «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті» — рядок 1165.

Деякі з них до загального залишку коштів у національній валюті (рядок 1160) додали сума залишку коштів в іноземній валюті (рядок 1165).

Але ж стаття Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті» (рядок 1165) є самостійною, і сума, зазначена в ній, входить до загального підсумку розділу II Активу Балансу. Тобто її враховують у рядку 1195 «Усього за розділом II» Балансу.

Статті з даними про кошти бюджетів заповнює лише Казначейство

Як роз'яснював свого часу Мінфін, статті «Кошти бюджетів та інших клієнтів на єдиному казначейському рахунку» (рядок 1170) та «Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків» (рядки 1175-1177) заповнювати не потрібно. Ці статті Балансу заповнюють органи Казначейства за операціями з виконання бюджетів.

Тож ті головні розпорядники, які взяли до консолідації Баланси підвідомчих установ, де ці статті заповнені, припустилися помилки.

Як відображати у консолідованій фінансовій звітності зобов'язання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — НП(С)БОДС 128), поділяє з метою бухгалтерського обліку зобов'язання на:

 • довгострокові;
 • поточні;
 • непередбачені зобов'язання;
 • доходи майбутніх періодів.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, розглядають як довгострокове зобов'язання, якщо первісний строк погашення був більше ніж 12 місяців та до затвердження фінансової звітності існує договір про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

З огляду на ці норми і потрібно заповнювати розділ II «Зобов'язання» Пасиву Балансу, а саме статті «Довгострокові зобов'язання» та «Поточні зобов'язання».

Тобто щоб правильно відобразити у бухгалтерському обліку та, відповідно, у фінансовій звітності суми заборгованості за наданими кредитами за рахунок коштів державного бюджету у статтях «Довгострокові зобов'язання за кредитами» (рядок 1510) чи «Поточні зобов'язання за кредитами» (рядок 1550), потрібно:

 • переглянути умови укладених та підписаних договорів (угод) про надання кредитів;
 • визначити суми, належні до відображення на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку та у цих статтях Балансу.

У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» (рядок 1530) відображають поточну заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, та іншими довгостроковими зобов'язаннями, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Зауважимо: 

порядок відображення сум дебіторської заборгованості ідентичний наведеному. Для визначення суми, яку необхідно відобразити у статті Балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» (рядок 1100) чи «Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами» (рядок 1130) фінансової звітності, слід діяти так само.

Як ураховувати у консолідованій фінансовій звітності показники Звіту про фінансові результати

Під час заповнення Звіту про фінансові результати (№ 2-дс) слід керуватися, зокрема, бюджетною класифікацією, затвердженою наказом Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11, а точніше:

 • класифікацією доходів бюджету;
 • функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.

Як відображати доходи

У статтях розділу I Звіту про фінансові результати потрібно вписувати суми нарахованих доходів та визнаних витрат, відображених на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203. Зокрема:

Стаття розділу I Звіту про фінансові результати

Що вписувати

У статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2010)

Доходи, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування)

У статті «Трансферти» (рядки 2110 та 2300)

Суми трансфертів, отримані розпорядниками коштів державного бюджету за відповідними КПКВК та КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» та 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» як відкриті асигнування для перерахування відповідним місцевим бюджетам

Суми трансфертів, отримані розпорядниками коштів державного бюджету за відповідними КПКВК та КЕКВ 2620 і КЕКВ 3220 як відкриті асигнування для перерахування відповідним місцевим бюджетам, відображають також у розділі III Звіту про фінансові результати у рядку 2570 «Офіційні трансферти» та у рядку 2640 «Поточні трансферти» (КЕКВ 2620) або у рядку 2690 «Капітальні трансферти» (КЕКВ 3220).

Як відображати витрати

Розділ II Звіту про фінансові результати заповнюють за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.

Для визначення відповідності коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету слід керуватися додатками до закону про держбюджет на відповідний бюджетний період, а саме:

 • додатком 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на відповідний рік»
 • додатком 4 «Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в відповідному році».

Крім того, варто зважати і на пункт 1 розділу III «Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми» Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098. Він передбачає, що у пунктах 1-4 визначають, відповідно, коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету у випадках, передбачених абзацами четвертим — сьомим пункту 3 розділу I цих Правил.

У розділі III Звіту про фінансові результати вказують відомості про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами порівняно із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Відображення фактичних витрат — за відповідним КЕКВ

Відображаючи фактичні суми виконання (касові видатки), дотримуються методології складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період. Тобто суми проведених витрат у тих чи тих статтях відображають за тим КЕКВ, за яким проведені касові видатки за коштами державного бюджету.

Приміром, суми проведених витрат з оплати праці і нарахувань на заробітну плату відображають у статті «Інші поточні видатки» (рядок 2660) Звіту, якщо такі видатки заплановані у кошторисі за КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» і касові видатки з початку року проведені за цим КЕКВ.

Стаття «Неподаткові надходження» — без інформації про бюджетні асигнування

Так, інформацію зі статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2555) не потрібно зараховувати у підсумок статті «Неподаткові надходження» (рядок 2550). Адже це суперечить структурі класифікації доходів бюджету.

Мінфін свого часу роз'яснював: суми виконання кошторису містять інформацію про суми надходжень до загального та спеціального фондів бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів та суми проведених з початку звітного року касових видатків загального та спеціального фондів бюджету.

До класифікації доходів бюджету до неподаткових надходжень входять:

 • доходи від власності та підприємницької діяльності;
 • адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
 • інші неподаткові надходження та власні надходження бюджетних установ.

Отже, до статті «Неподаткові надходження» (рядок 2550) входять лише власні надходження бюджетних установ.

Рядки 2551-2553 заповнюються лише у Казначействі

У фінансовій звітності окремі розпорядники коштів державного бюджету заповнили статтю «Доходи від власності та підприємницької діяльності» (рядок 2551), показники з якої у підсумку включили до статті «Неподаткові надходження», та статтю «Надходження фонду соціального страхування України» (рядок 2584).

Однак заповнювати рядки 2551-2553 — привілей органів Казначейства за операціями із виконання бюджетів, а рядки 2581-2584 — фондів загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Відображення амортизації

Суми нарахованої амортизації за обмінними операціями слід наводити у розділі IV Звіту про фінансові результати, посеред суми визнаних витрат.

Суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів відображають у розділі I Звіту про фінансові результати.

На субрахунку 8014 (8024) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизацій основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб'єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю.

На субрахунку 8114 (8124) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

За Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219

Отже, у статті «Витрати на виконання бюджетних програм» (рядок 2210) Звіту про фінансові результати відображають суми нарахованої амортизації на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що їх використовує суб'єкт державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю.

У статті «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» (рядок 2220) Звіту про фінансові результати відображають суми нарахованої амортизації на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль