Облік ремонту основних засобів: ураховуємо всі нюанси

39
Бюджетна установа має намір провести ремонт основних засобів як власними силами, так і залучаючи підрядні організації. Тож з’ясуємо, як правильно відобразити в бухгалтерському обліку такі господарські операції

Правильний облік ремонту основних засобів можливий лише тоді, коли бухгалтер розібрався з класифікацією основних засобів.

Адже від виду ремонту — капітальний чи поточний — залежить порядок застосування кодів економічної класифікації видатків бюджетної установи за оплати ремонтних робіт та правильне відображення витрат в обліку.

За правильність віднесення видатків до поточного чи капітального ремонту відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (пп. 3.1.3 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333).

Тож насамперед слід правильно визначити вид ремонту.

Визначаємо вид ремонту для обліку ремонту основних засобів

Для визначення виду робіт, пов’язаних з поліпшенням і ремонтом об’єктів основних засобів, та періоду їх проведення, введення (виведення) в експлуатацію доцільно створити спеціальну комісію. Надані такою комісією висновки є підставою для ухвалення рішення керівником бюджетної установи щодо планування відповідних видатків, їх здійснення, документування, списання тощо.

Ремонт основних засобів може виконуватися двома способами:

 • підрядним  — коли всі види робіт виконує підрядна організація, а установа-замовник проводить оплату за виконані і прийняті роботи;
 • господарським — коли ремонт проводять силами установи.

Ремонт можна класифікувати за іншими ознаками. Для бухгалтерського обліку властивий розподіл на капітальний та поточний.

Поточний ремонт основних засобів

Поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних характеристик і запобігання передчасному зносу конструкцій та інженерного обладнання.

Якщо, скажімо, будівля загалом не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікують як такі, що належать до капітального ремонту (окрім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Поточний ремонт проводять з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію об’єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт чи реконструкцію.

Капітальний ремонт основних засобів

Капітальний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель з огляду на їх фізичну зношеністю та руйнування, а також покращення експлуатаційних показників, поліпшення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Капітальний ремонт зумовлює призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі загалом або її частин (за умови їх автономності).

Також, якщо в установі обліковують основні засоби, які є справними, але не відповідають сучасним технічним і технологічним вимогам, незручні в користуванні, то проводять їх поліпшення.

Прикладами такого поліпшення відповідно до пункту 3 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації) є:

 • модифікація, модернізація об’єкта ОЗ з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
 • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт і послуг;
 • упровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати;
 • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Рішення про характер та ознаки робіт, які проводить суб’єкт державного сектору,  зокрема, якщо вони виконуються, аби підтримати об’єкт у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, ухвалює керівник установи з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та істотності таких витрат (п. 2 розд. VI Методрекомендацій).

Після цього справа переходить до бухгалтера, який має подбати про облік обліку витрат на ремонт основних засобів. Коли ж бухгалтер має збільшувати вартість основних засобів, а коли вартість ремонтних робіт зараховувати на фактичні видатки установи?

Облік ремонту та поліпшення основних засобів: визнаємо витрати

Витрати на утримання об’єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюють для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід чи потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони відбулися (п. 2 розд. ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121).

Хоча капітальний ремонт відрізняється від поточного більшим обсягом робіт та значними обсягами витрачених коштів, проте, з економічного погляду, поточний та капітальний ремонти не змінюють функціональних характеристик об’єкта. Вони не приводять до збільшення його первісної вартості, а визнаються витратами звітного періоду, в якому вони відбулися.

Утім, як ми з’ясували, капітальний ремонт передбачає модернізацію конструкцій та обладнання будівель і благоустрою території. Як результат, може виникнути ймовірність отримання установою майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень їх продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності. Якщо це настало, витрати на поліпшення об’єкта основних засобів збільшують його первісну вартість впродовж усього строку використання на вимогу пункту 1 розділу ІІІ НП(с)БОДС 121.

Як бачимо, основними критеріями збільшення первісної вартості відремонтованих основних засобів є перевищення їх первісно оціненого рівня продуктивності та/або збільшення потенціалу корисності об’єкта, що, своєю чергою, збільшать майбутні економічні вигоди установи. Якщо ж таких критеріїв немає, вартість ремонтних робіт слід зарахувати до фактичних видатків установи.

Вартість амортизаційних відрахувань після збільшення балансової вартості об’єкта основних засобів розраховують упродовж строку корисного використання за вирахуванням строку, протягом якого об’єкт уже перебував в експлуатації (лист МФУ від 21.07.2015 № 31-11420-08-10/23506).

Облік витрат на ремонт основних засобів як незавершених капітальних інвестицій

Витрати на поліпшення об’єктів основних засобів від початку і до закінчення робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнають незавершеними капітальними інвестиціями (п. 1 розд. IX Методрекомендацій).

Вартість робіт, що зумовлюють збільшення очікуваних майбутніх вигід від об’єкта основних засобів, зараховують до капітальних інвестиційз майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об’єктом (абз. 2 п. 3 розд. VIМетодрекомендацій).

Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведуть у розрізі витрат на зазначені роботи окремо за кожним об’єктом. Після завершення робіт з поліпшення (модернізації) основних засобів установа має об’єкт капітальних інвестицій на підставі первинних документів зарахувати до складу об’єктів основних засобів. У бухобліку цю операцію відображають з відповідним зменшенням обсягу зазначених капітальних інвестицій.

Адже відповідно до пункту 1 розділу ІІІ НП(с)БОДС 121 витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта.

Документальні підстави для обліку ремонту основних засобів

Згідно з пунктом 1 розділу VI Методрекомендацій приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення ОЗ (модернізація, добудова, реконструкція тощо) оформляють відповідним первинним документом.

Для цього використовують акти, затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818, а саме:

 • акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів;
 • акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

Такі акти складають у двох примірниках за підписом представників установи, яка виконувала ремонт чи модернізацію. У них зазначають кошторисну вартість відповідно до затвердженого розрахунку витрат та фактичну вартість закінчених робіт, а також зміни до характеристики об’єкта, пов’язані з його ремонтом чи модернізацією.

Такі акти є підставою для внесення записів до Інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів щодо збільшення первісної вартості поліпшених об’єктів основних засобів.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль