Оплата праці в закладах охорони здоров’я: що змінилося

125
Немає межі досконалості. Це можна сказати і про Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту. Життя підкидає усе нові й нові виклики, на які слід вчасно реагувати. Відтак бухгалтери стикаються з нормативними недоліками та неузгодженостями, що потребують виправлення. Тож Мінпраці та МОЗ не забарилися з черговими новаціями, які і пропонуємо розглянути

Оплата праці в закладах охорони здоров’я зміниться, адже д о Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519, наказом зазначених відомств від 18.05.2017 № 825/531 внесено чергові зміни. Розглянемо кожну з них.

Зміни до розділу 2

Зміни відбулися у пункті 2.2 «Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення та визначення розмірів посадових окладів окремих категорій працівників, яким тарифні розряди не встановлюються»

1) у пункті 2.2:

у позиції 7 таблиці підпункту 2.2.1 слова «начальник штабу цивільної оборони» виключити;

Зазначена зміна пов’язана зі змінами до Національного класифікатора України ДК 003:2010, уведеного наказом Мінекономрозвитку від 02.09.2015 № 1084 (далі — ДК 003:2010). Зокрема, скасовано професійну назву роботи «начальник штабу цивільної оборони» за кодом 1210.1 (професійне угруповання «Керівники підприємств, установ та організацій»). Натомість професійну назву роботи «фахівець з цивільної оборони» за кодом 2149.2 (професійне угруповання «Інженери (інші галузі інженерної справи)» замінено на назву роботи «фахівець з питань цивільного захисту». Посадовий оклад такому спеціалісту встановлюють відповідно до пп. 2.2.21 Умов № 308/519.

1) у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.3 абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Посадові оклади голів лікувально-льотних, лікарсько-консультативних комісій — лікарів, міських, районних педіатрів, старших лікарів гірничорятувальних частин, визначені згідно з пунктами 2.1, 2.2 з урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищуються на 20 відсотків, старших лікарів оперативного відділу (диспетчерської) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги — на 10 відсотків.»

Зазначена зміна пов’язана зі змінами до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189 (далі — Положення № 189), за якими слова «лікарсько-консультаційна комісія» змінено на слова «лікарсько-консультативна комісія».

Лікарсько-консультативна комісія (далі — ЛКК) — це колегіальний орган, який створюють в закладах охорони здоров’я. Робота такої комісії є складовою частиною проведення експертизи тимчасової непрацездатності (далі — ЕТН).

ЕТН організовує керівник закладу (головний лікар), зокрема через затвердження персонального складу ЛКК, порядку, часу та режиму її роботи (п. 3.3 Положення № 189.

Очолює таку комісію, як правило, її голова — заступник головного лікаря з ЕТН або відповідальна особа з ЕТН (з числа заступників головного лікаря), а за його відсутності — за штатним розкладом безпосередньо головний лікар (пп. 5.4.7 та 5.4.17 Положення № 189). Тобто голова ЛКК — це не посада, тому він не може мати посадових обов’язків, на працівника покладають функціональні обов’язки. Такі обов’язки розробляють самостійно з урахуванням вимог Положення № 189 та затверджують наказом головного лікаря.

Отже, очолює ЛКК заступник головного лікаря з ЕТН або відповідальна особа з ЕТН (з числа заступників головного лікаря), а за його відсутності — за штатним розписом безпосередньо головний лікар, тобто штатний працівник закладу охорони здоров’я з визначеним посадовим окладом за тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки та Умовами № 308/519.

Зміни відбулись у пункті 2.4 «Підвищення посадових окладів».

2) у пункті 2.4:

У пункті «б» підпункту 2.4.1 після слів «головним медичним сестрам» доповнити словами «(головним фельдшерам)»;

До штатних розписів центрів екстреної медичної допомоги, як правило, вводять посаду «головний фельдшер», оскільки в таких закладах працюють молодші спеціалісти з медичною освітою «фельдшери». Функціональні обов’язки за посадою «головний фельдшер» ідентичні обов’язкам за посадою «головна медична сестра», які визначені у розділі «Керівники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 Охорона здоров’я), затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117 (далі — Довідник № 117).

Кваліфікаційні вимоги до посади «головний фельдшер» виписані у Примірному положенні про головного фельдшера станції швидкої та невідкладної медичної допомогиви, затвердженому наказом МОЗ від 29.08.2008 № 500. На посаду «головний фельдшер» призначають молодшого спеціаліста з медичною освітою, який має:

·         стаж роботи на посаді «фельдшер» не менше 5 років;

·         вищу або першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)».

Тобто функції, які у закладах охорони здоров’я виконує головна медична сестра, у закладах охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги виконує головний фельдшер. Це такі, як-от:

·         загальне керівництво роботою молодших спеціалістів з медичною освітою, реєстраторів медичних та молодшого медичного персоналу (санітарок);

·         організація роботи з їх добору і розстановки;

·         впровадження заходів щодо підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу, контролю за своєчасним проходженням ними атестації;

·         проведення аналізу показників їх роботи тощо.

Головним фельдшерам, як і головним медичним сестрам, за наявність кваліфікаційної категорії підвищують посадовий оклад, а саме (оновлений пп. «в» пп. 2.4.1 Умов № 308/519):

·         за вищу кваліфікаційну категорію — на 28,3% тарифної ставки працівника I тарифного розряду (1600 грн × 28,3%);

·         за першу кваліфікаційну категорію — на 18,4% тарифної ставки працівника I тарифного розряду (1600 грн × 18,4%);

·         за другу кваліфікаційну категорію — на 8,7% тарифної ставки працівника I тарифного розряду (1600 грн × 8,7%).

2) у пункті 2.4:

у пункті 2.4.5 у підпункті 1 після слів «підвищуються на» доповнити цифрами «60, 30,»;

У додатку 3 до Умов № 308/519 наведено Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, перелік закладів та посад, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, зокрема на 15%, 25%, 30% та 60%. Однак розміри підвищень на 30 та 60 відсотків у підпункті 1 підпункту 2.4.5 «У зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці» не було зазначено.

2) у пункті 2.4:

у пункті 2.4.5 у підпункті 4 слова «госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни» замінити словами «госпіталів (центрів) для ветеранів війни»;

4. У додатках до Умов:

1) у додатку 2 у позиції 3 слова «Госпіталі для інвалідів війни» замінити словами «Госпіталі (центри) для ветеранів війни»;

2) у додатку 3 у пункті 2.1 слова «госпіталів для інвалідів війни» замінити словами «госпіталів (центрів) для ветеранів війни»;

Наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385 затверджено Перелік закладів охорони здоров’я (далі — Перелік закладів). Свого часу багатопрофільний лікувальний заклад, такий як «Госпіталь для інвалідів війни», було змінено на «Госпіталь ветеранів війни». Нині назва закладів в Умовах № 318/509 відповідає назві, зазначеній у Переліку закладів.

2) у пункті 2.4:

у пункті 2.4.5 у підпункті 5 слова «лабораторних центрів Держсанепідслужби України» замінити словами «лабораторних центрів»;

2. У розділі 4:

1) підпункт 4 підпункту 4.1.2 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«4. До ІІІ групи закладів належать лабораторії небезпечних інфекцій лабораторних центрів, які здійснюють карантинний догляд.»;

4. У додатках до Умов:

1) у додатку 2 позицію 11 викласти в такій редакції:

Найменування закладів 

Показники

Групи з оплати праці 

II 

III

ІV

V

<...>

11. Лабораторні центри

Чисельність прикріпленого населення (тис. чол.)

Обласні, м. Києва, м. Севастополя та на видах транспорту

міські, районні в містах, залізниць

- « -

-

251-500

101-250

до 100

-

районні сільські, лінійні та СЕС, що входять до складу медико-санітарних частин

- « -

-

більше 100

51-100

31-50

до 30

3) позицію 2 таблиці 1 додатка 5 викласти у такій редакції:

2. Лабораторні центри

Усі працівники незалежно від найменування посади, які працюють на забрудненій території, — 25 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи з дозиметричного, радіометричного та радіохімічного контролю, дезактивації джерел радіоактивних випромінювань

Зміни, пов’язані з реорганізацією Держсанепідслужби України і переходом лабораторних центрів до сфери управління МОЗ. Для збереження умов оплати праці працівників лабораторних центрів позиція 11 «Лабораторні центри» викладена в новій редакції.

2) у пункті 2.4:

підпункт 2 підпункту 2.4.6 викласти в такій редакції:

«2. Посадові оклади (тарифні ставки) медичних та фармацевтичних працівників закладів охорони здоров’я, що зайняті обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи на підставі договору про таке обслуговування, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 973, підвищуються на 25 відсотків, а інших працівників цих закладів — на 20 відсотків.».

Заклади охорони здоров’я, які безпосередньо були підпорядковані ІІІ Головному управлінню МОЗ СРСР, за часів незалежності України неодноразово реорганізовували або взагалі ліквідовували. Тому задля збереження підвищень посадових окладів (тарифних ставок) працівникам, які зайняті обслуговуванням працівників об’єктів з особливим режимом роботи, наведений підпункт викладено у новій редакції.

Зміни до розділу 4

Зміни відбулися у розділі 4 «Надбавки».

2. У розділі 4:

2) абзац другий пункту 4.6 доповнити реченням такого змісту: «Працівникам, які мають право на надбавку за тривалість безперервної роботи за двома та більше підставами, така надбавка встановлюється за однією із підстав.».

У пункті 4.6 Умов № 308/519 визначено порядок встановлення надбавок. Однак не визначено, за якою з підстав встановлюють надбавку за тривалість безперервної роботи у разі виникнення права на неї за двома та більше підставами. Тож такий вибір робить тарифікаційна комісія.

Зміни у тексті Умов № 308/519 та додатках до них

3. У тексті Умов слова «сестра-господарка» у всіх відмінках замінити словами «сестра-господиня» у відповідних відмінках.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль