Рекомендації Мінфіну зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з КЕКВ

19 січня 2017 3558

Із 01.01.2017 бюджетні установи мають вести бухгалтерський облік за новим планом рахунків — Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203.

Аби полегшити перехід на новий план рахунків, Мінфін надав Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат із кодами бюджетної класифікації (лист від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851).

Див. також Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджені наказом Мінфіну від 21.12.2016 № 1127.

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації

Субрахунок бухгалтерського обліку

Доходи та витрати за бюджетною класифікацією

Доходи за обмінними операціями

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

5421 «Цільове фінансування державних цільових фондів»

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (в частині придбання інших необоротних матеріальних активів)

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (в частині придбання інших йеоборотних матеріальних активів)

2260 «Видатки та заходи спеціального призначення» (в частині придбання інших необоротних матеріальних активів)

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

3120 «Капітальне будівництво (придбання)»

3130 «Капітальний ремонт»

3140 «Реконструкція та реставрація»

3150 «Створення державних запасів і резервів»

3160 «Придбання землі та нематеріальних активів»

7011 «Бюджетні асигнування»

7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату»

2110 «Оплата праці»

2120 «Нарахування на оплату праці»

2200 «Використання товарів і послуг»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»

25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»

7131 «Доходи державного бюджету від наданих послуг»

7141 «Доходи місцевого бюджету від наданих послуг»

22010000 «Плата за надання адміністративних послуг»

22020000 «Плата за утримання дітей у школах-інтернатах»

7211 (7221) «Доходи від реалізації активів»

25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому  порядку майна (крім нерухомого майна)»

7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна»

7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна»

30000000 «Доходи від операцій з капіталом (крім 34000000)»

24010000 «Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду»

24040000 «Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення»

24050000 «Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових  формувань, правоохоронних органів та інших державних органів»

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»

25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право»

7331 «Фінансові доходи державного бюджету»

7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету»

24110000 «Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій»

21040000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету»

21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів»

21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність»

21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»

21010500 «Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність»

21010600 «Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої  або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році»

21010700 «Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

21010800 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»

25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки» доходи від операцій з дооцінки, відновлення корисності активів відображаються за відповідним кодом класифікації доходів, за рахунок яких здійснювалося придбання активу, що дооцінюється або корисність якого відновлюється, а нарахована курсова різниця при збільшенні курсу — за тим кодом класифікації доходів, за яким надійшла валюта»

7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями»

24160000 «Концесійні платежі»

Доходи за неодмінними операціями

7511 «Доходи за необмінними операціями»

25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»

25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» доходи від списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображаються за відповідним кодом бюджетної класифікації доходів, за рахунок яких була здійснена операція, в результаті якої виникла така заборгованість

752 «Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів»

-

7531 (7541) «Податкові надходження»

10000000 «Податкові надходження» 34000000 «Податки на фінансові операції та операції з капіталом»

7532 (7542) «Неподаткові надходження»

20000000 «Неподаткові надходження» (крім 21010000,21010300-21010800, 21040000,21050000, 22010000, 22020000,24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)

7533 (7543) «Трансферти»

40000000 «Офіційні трансферти»

7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями»

50000000 «Цільові фонди»

Умовні доходи

7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів»

7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів»

«Повернення внутрішніх кредитів»

«Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів»

«Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями»

«Повернення інших внутрішніх кредитів»

4220 «Повернення зовнішніх кредитів»

7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування»

 7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування»

201110, 202110, 202210, 203110, 203210, 203310, 203510, 203610«Одержано позик»

203410 «Одержано»

204000 «Надходження від приватизації державного майна»

205000 «Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ»

206100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів»

208000 «Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів»,

301100, 302100, 303100, 304100,

305100 «Одержано позик»

306100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження  внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів»

401000 «Запозичення»

500000 «Надходження від приватизації державного майна»

601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів»

602000 «Зміни обсягів бюджетних коштів»

603000 «Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку»

200000 «Внутрішній борг»

300000 «Зовнішній борг»

Витрати за обмінними операціями

8011 (8021), 8111 (8121) «Витрати на оплату праці»,

8031 (8041) «Витрати на оплату праці»

2110 «Оплата праці»

2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — видатки на оплату праці працівників вищих навчальних закладів та наукових установ

8012 (8022), 8112(8122) «Відрахування на соціальні заходи»

8032 (8042) «Відрахування на соціальні заходи»

2120 «Нарахування на оплату праці»,

2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — нарахування на фонд оплати праці працівників вищих навчальних закладів та наукових установ

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

8033 (8043) «Матеріальні витрати»

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»

2230 «Продукти харчування»

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»

2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» (крім видатків на оплату праці, нарахувань на фонд оплати праці та соціальне забезпечення працівників вищих навчальних закладів ta наукових установ, співставлених з іншими субрахунками)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

-

8115 (8125) «Інвді витрати»

-

8211 (8221) «Собівартість проданих активів»

2110 «Оплата праці»

2120 «Нарахування на оплату праці»

2200 «Використання товарів і послуг»

8212 (8222) «Витрати, пов'язані з реалізацією майна»

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — проведення експертної оцінки транспортних засобів, виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб'єктів господарювання) тощо

8311 (8321) «Фінансові витрати»

8331 «Фінансові витрати державного бюджету»

8341 «Фінансові витрати місцевого бюджету»

2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань»

2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань»

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2250 «Видатки на відрядження»

2800 «Інші поточні видатки» — втрати, пов'язані із зменшенням корисності активу, від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів

8431 (8441) «Інші витрати за обмінними операціями»

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

3120 «Капітальне будівництво (придбання)»

3130 «Капітальний ремонт»

3140 «Реконструкція та реставрація»

3150 «Створення державних запасів і резервів»

3160 «Придбання землі та нематеріальних активів»

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

Витрати за необмінними операціями

8511 «Витрати за необмінними операціями»

2600 «Поточні трансферти»

2700 «Соціальне забезпечення»

2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — соціальне забезпечення у вищих навчальних закладах та наукових установах

3230 «Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям»

3240 «Капітальні трансферти населенню»

2800 «Інші поточні видатки» списання дебіторської заборгованості відображається за тим кодом економічної Класифікації видатків бюджету, за яким обліковується така заборгованість

8521«Витрати на утримання апарату фонду»

8522«Витрати на державне соціальне страхування»

-

8523, 8531 (8541) «Трансферти»

2600 «Поточні трансферти»

2700 «Соціальне забезпечення»

2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» — соціальне забезпечення у вищих навчальних закладах та наукових установах 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»

3230 «Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям»

3240 «Капітальні трансферти населенню»

8524, 8532 (8542) «Інші витрати за необмінними операціями»

2800 «Інші поточні видатки»

Умовні витрати

8631 «Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів»
8641 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів»

4110 «Надання внутрішніх кредитів»

4111 «Надання кредитів органам державного управління інших рівнів»

4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям»

4113 «Надання інших внутрішніх кредитів»

4210 «Надання зовнішніх кредитів»

8632 «Витрати державного бюджету за операціями з фінансування»

8642 «Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування»

201120, 202120, 202220, 203120, 203220, 203320, 203520, 203620

«Погашено позик»

203420 «Повернено»

205000 «Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ»

206200 «Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів»

208000 «Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів»,

301200, 302200, 303200, 304200,

305200 «Погашено позик»

306200 «Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів»

402000 «Погашення»

601200 «Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів»

602000 «Зміни обсягів бюджетних коштів»

603000 «Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку»

200000 «Внутрішній борг»

300000 «Зовнішній борг»Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх бюджетних подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль