• Головна сторінка
 • » Робочий План рахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів

Робочий План рахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів

Робочий План рахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів

Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

10

Основні засоби

101

Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів

1010

Інвестиційна нерухомість

1011

Земельні ділянки

1012

Капітальні витрати на поліпшення земель

1013

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1014

Машини та обладнання

1015

Транспортні засоби

1016

Інструменти, прилади, інвентар

1017

Тварини та багаторічні насадження

1018

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

1111

Музейні фонди

1112

Бібліотечні фонди

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

1115

Інвентарна тара

1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

1117

Природні ресурси

1118

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

1211

Авторське та суміжні з ним права

1212

Права користування природними ресурсами

1213

Права на знаки для товарів і послуг

1214

Права користування майном

1215

Права на об'єкти промислової власності

1216

Інші нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції

131

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

1311

Капітальні інвестиції в основні засоби

1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

1314

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

14

Знос (амортизація) необоротних активів

141

Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів

1411

Знос основних засобів

1412

Знос інших необоротних матеріальних активів

1413

Накопичена амортизація нематеріальних активів

1414

Знос інвестиційної нерухомості

1415

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

15

Виробничі запаси

151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

1511

Продукти харчування

1512

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1513

Будівельні матеріали

1514

Пально-мастильні матеріали

1515

Запасні частини

1516

Тара

1517

Сировина і матеріали

1518

Інші виробничі запаси

16

Виробництво

161

Виробництво розпорядників бюджетних коштів

1611

Науково-дослідні роботи

1612

Виготовлення експериментальних приладів

1613

Інше виробництво

17

Біологічні активи

171

Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів

1711

Довгострокові біологічні активи рослинництва

1712

Довгострокові біологічні активи тваринництва

1713

Поточні біологічні активи рослинництва

1714

Поточні біологічні активи тваринництва

18

Інші нефінансові активи

181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів

1811

Готова продукція

1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1814

Державні матеріальні резерви та запаси

1815

Активи для розподілу, передачі, продажу

1816

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

201

Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

2011

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

2012

Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів

2013

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

21

Поточна дебіторська заборгованість

211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

2112

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів

2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

2117

Інша поточна дебіторська заборгованість

2118

Розрахунки із спільної діяльності

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів

2211

Готівка у національній валюті

2212

Готівка в іноземній валюті

2213

Грошові документи у національній валюті

2214

Грошові документи в іноземній валюті

2215

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

2216

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

23

Грошові кошти на рахунках

231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів

2311

Поточні рахунки в банку

2312

Інші поточні рахунки в банку

2313

Реєстраційні рахунки

2314

Інші рахунки в Казначействі

2315

Рахунки для обліку депозитних сум

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

251

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

2511

Придбані акції

2512

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

2513

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

2514

Довгострокові векселі одержані

2515

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

261

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

2611

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

2612

Короткострокові векселі одержані

2613

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

271

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

2711

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

28

Розрахунки за надходженнями до бюджету

281

Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету

2811

Розрахунки за податковими надходженнями

2812

Розрахунки за неподатковими надходженнями

2813

Розрахунки за іншими надходженнями

2814

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

29

Витрати майбутніх періодів

291

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

2911

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

511

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

52

Капітал у підприємствах

521

Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів

5211

Капітал у підприємствах у формі акцій

5212

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

5213

Капітал у частках (паях)

53

Капітал у дооцінках

531

Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів

5311

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

5312

Дооцінка (уцінка) інших активів

54

Цільове фінансування

541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

55

Фінансовий результат

551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису

Клас 6. Зобов’язання

60

Довгострокові зобов’язання

601

Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

6011

Довгострокові кредити банків

6012

Відстрочені довгострокові кредити банків

6013

Інші довгострокові позики

6014

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами

6015

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди

6016

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками

611

Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками

6111

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

6112

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами

6113

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

6114

Короткострокові кредити банків

6115

Відстрочені короткострокові кредити банків

6116

Короткострокові позики

6117

Інші короткострокові фінансові зобов’язання

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги

621

Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів

6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

6213

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

6214

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів

6311

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

6312

Інші розрахунки з бюджетом

6313

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання

641

Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

6411

Поточні зобов’язання за цінними паперами

6412

Розрахунки з депонентами

6413

Розрахунки за депозитними сумами

6414

Розрахунки за спеціальними видами платежів

6415

Розрахунки з іншими кредиторами

6416

Розрахунки за страхуванням

6417

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності

65

Розрахунки з оплати праці

651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

6511

Розрахунки із заробітної плати

6512

Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

6513

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

6514

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

6517

Розрахунки з працівниками за позиками банків

6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

6519

Інші розрахунки за виконані роботи

66

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

661

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

6611

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

671

Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів

6711

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

6712

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

68

Зобов’язання за надходженнями до бюджету

681

Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння

6811

Зобов’язання за податковими надходженнями

6812

Зобов’язання за неподатковими надходженнями

6813

Зобов’язання за іншими надходженнями

6814

Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

69

Доходи майбутніх періодів

691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

6911

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів

7011

Бюджетні асигнування

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів

7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

72

Доходи від продажу активів

721

Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів

7211

Дохід від реалізації активів

73

Фінансові доходи

731

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

7311

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

74

Інші доходи за обмінними операціями

741

Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

7411

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями

751

Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

7511

Доходи за необмінними операціями

80

Витрати на виконання бюджетних програм

801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм

8011

Витрати на оплату праці

8012

Відрахування на соціальні заходи

8013

Матеріальні витрати

8014

Амортизація

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

811

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

8111

Витрати на оплату праці

8112

Відрахування на соціальні заходи

8113

Матеріальні витрати

8114

Амортизація

8115

Інші витрати

82

Витрати з продажу активів

821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів

8211

Собівартість проданих активів

8212

Витрати, пов’язані з реалізацією майна

83

Фінансові витрати

831

Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів

8311

Фінансові витрати

84

Інші витрати за обмінними операціями

841

Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

8411

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

8511

Витрати за необмінними операціями

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування

901

Відкриті асигнування

9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету

9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету

9013

Відкриті асигнування державного бюджету

92

Показники розпису

921

Показники розпису фінансування державного бюджету

9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих

971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

98

Рахунки для обліку коштів, переданих

981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів

9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства

9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів

03

Бюджетні зобов'язання

031

Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів

04

Непередбачені активи

041

Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані

051

Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів

06

Гарантії та забезпечення отримані

061

Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

08

Бланки документів суворої звітності

081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів

09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

091

Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів

Зауважимо, що:

 • суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків;
 • міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.


© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль